Flygtningenævnet forelægger EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål

Flygtningenævnet har genoptaget og udsat en sag vedrørende overførsel til et andet land efter Dublinforordningen med henblik på at forelægge et spørgsmål for EU-Domstolen. 

I den konkrete sag var der tale om, at Udlændingestyrelsen i foråret 2021 traf afgørelse om at overføre en asylansøger til et andet land. Afgørelsen blev indbragt for Flygtningenævnet, som i foråret 2022 traf afgørelse om at hjemvise sagen til fornyet førsteinstansbehandling i Udlændingestyrelsen under henvisning til, at det pågældende lands myndigheder med virkning fra foråret 2022 havde besluttet midlertidigt at suspendere overførsler til landet med henvisning til konflikten i Ukraine og den øgede flygtningetilstrømning til landet. Udlændingestyrelsen traf måneden efter på ny afgørelse om at overføre klageren til landet. Denne afgørelse blev truffet efter udløbet af fristen på seks måneder i Dublinforordningens artikel 29, stk. 1, regnet fra det andet lands (den ansvarlige medlemsstats) accept af overførslen. Flygtningenævnet traf herefter i slutningen af 2022 endelig afgørelse i klagesagen. I foråret 2023 besluttede Flygtningenævnet at genoptage sagen med henblik på overvejelse af fortolkningen af fristreglerne i Dublinforordningen.  

Flygtningenævnet har i september 2023 stillet EU-Domstolen følgende spørgsmål:

”Skal fristbestemmelserne i Dublinforordningens artikel 29, stk. 1 og 2, fortolkes således, at fristen på seks måneder i Dublinforordningens artikel 29, stk. 1, 2. led, regnes fra den endelige, materielle afgørelse af sagen i tilfælde, hvor en prøvelsesinstans i den anmodende medlemsstat, jf. Dublinforordningens artikel 27, har foretaget hjemvisning af sagen om overførsel til den kompetente myndighed i første instans, som efterfølgende har truffet fornyet afgørelse om overførsel senere end seks måneder efter modtagelse af den ansvarlige medlemsstats accept, herunder når hjemvisningen er begrundet i, at den ansvarlige medlemsstat, der oprindeligt har accepteret overførslen, efterfølgende har truffet beslutning om generelt at suspendere overførsler i medfør af Dublinforordningen, og hvor udsendelsen af den pågældende udlænding er tillagt opsættende virkning?” 

Sagen har fået sagsnummeret C-560/23 og sagstitlen Tang.

Flygtningenævnets præjudicielle forelæggelse til EU-Domstolen kan læses her.
 

Senest opdateret: 25-09-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen