د افغانستان د اوسیدونکی لخوا پوښتنی - Henvendelser fra personer, der opholder sig i Afghanistan - Oversat til pashto

د کډوالو د چارو شورا مرتبآ د افغانستان د میشتو خلکو بریښنا لیکو تر لاسه کوی. د کډوالو د چارو شورا څرګندوی چی دا بریښنالیکونه ته به د امنیتی دلایلو له امله جواب نه استول کیژی، ځکه چی دا شورا د کافی خوندی اړیکو له لاری په افغانستان کی د خلکو سره د اړیکو امکان نلری.

هغه کسان چی د ډنمارک څخه تللی دی او په افغانستان کی اوسیژی، د هغی څخه وروسته چی د دوی د پناه غوښتنه رد شوی دی او آخری فیصله هغوی ته وړاندی شوی دی، په عمومی ډول نشی کولی چی د ډوی د پناه  غوښتنی کیس بیا پرانیستل شی، ځکه چی د پناه غوښتنی اصلی دلیلونه په پوره دول څیرنه شوی دی، او ضمنآ دا چی دوی اوس مهال په افغانستان کی دی.

Senest opdateret: 12-10-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen