Nyheder fra mødet i koordinationsudvalget den 12. oktober 2023

Udvalget drøftede situationen i Ukraine, herunder spørgsmålet om fortsat berostillelse af sagsbehandlingen. Udvalget fandt, at situationen i Ukraine  er fastlåst og uden umiddelbar udsigt til afklaring. Berostillelsen af sagsbehandlingen, der har varet siden den 24. februar 2022, kan derfor ikke længere opretholdes. Sagerne vil nu blive genoptaget og hjemvist til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling i første instans, henset til den udvikling der har været i Ukraine siden styrelsens afgørelse i sagerne, der alle ligger forud for den russiske invasion af landet. Der er tale om seks sager.

Udvalget drøftede, om udviklingen i Myanmar giver anledning til at anse hele eller dele af landet for omfattet af en sådan ekstrem generaliseret voldsudøvelse, at der er grundlag for at meddele opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Udvalget fandt, at situationen i Myanmar er af en sådan alvorlig karakter, at der er anledning til at have skærpet fokus og nøje følge udviklingen, men at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at meddele opholdstilladelse efter § 7, stk. 3.

Udvalget drøftede den aktuelle voldelige konflikt mellem Israel og Hamas og den deraf følgende meget ustabile og uforudsigelige sikkerhedssituation i Gaza. Udvalget besluttede at udsætte udrejsefristen for statsløse palæstinensere fra Gaza, der er i udsendelsesposition som følge af, at Flygtningenævnet har stadfæstet en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller om inddragelse, nægtelse af forlængelse eller bortfald. Der er for tiden to sager af denne karakter. 

En nærmere gengivelse af drøftelserne i koordinationsudvalget kan findes i referatet fra mødet, der snarest muligt vil blive lagt op her på hjemmesiden.

Senest opdateret: 19-10-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen