Flygtningenævnet berostiller sager vedrørende overførsel til Italien i medfør af Dublinforordningen

Italien har ved breve af 5. og 7. december 2022 anmodet EU’s medlemsstater om midlertidig suspension på ubestemt tid af indkomne overførsler i medfør af Dublinforordningen på grund af et stort pres på landets grænser samt utilstrækkelige modtagelsesfaciliteter.

Flygtningenævnet har på denne baggrund hjemvist alle sager vedrørende overførsel til Italien i medfør af Dublinforordningen til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling i første instans. Nævnet har samtidig genoptaget og hjemvist tidligere afgjorte sager, hvor klagerne var i udsendelsesposition som følge af nævnets stadfæstelse af Udlændingestyrelsens afgørelse om overførsel til Italien.

Flygtningenævnet har siden januar 2023 modtaget flere sager vedrørende overførsel til Italien i medfør af Dublinforordningen, hvor Udlændingestyrelsen har taget stilling til brevene fra de italienske myndigheder. Udlændingestyrelsen har i samtlige afgørelser blandt andet vurderet, at det må forventes, at de italienske myndigheders suspension af overførsler i medfør af Dublinforordningen har en midlertidig karakter, og at der ikke er grundlag for at antage, at suspensionen er udtryk for generelle systemfejl i asylproceduren eller modtageforholdene i Italien.

Flygtningenævnet har primo april 2023 i to sager stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Italien i medfør af Dublinforordningen.

Italiens regering har den 11. april 2023 erklæret undtagelsestilstand på migrationsområdet i seks måneder efter en markant stigning af antallet af asylansøgere i landet.

Flygtningenævnet har medio april 2023 truffet afgørelse om hjemvisning af to sager vedrørende overførsel til Italien i medfør af Dublinforordningen med henblik på, at Udlændingestyrelsen mere generelt skal undersøge, hvilken betydning den indførte undtagelsestilstand på migrationsområdet har i forhold til modtagelsen og indkvarteringen af Dublin-overførte, herunder hvilken betydning undtagelsestilstanden har i forhold til de italienske myndigheders midlertidige suspendering af Dublin-overførsler, samt hvilken betydning undtagelsestilstanden har i forhold til den generelle garanti, som de italienske myndigheder ved circular letter af 8. februar 2021 har stillet i forhold til modtagelsen af særligt sårbare personer, herunder familier med mindreårige børn i henhold til Dublinforordningen.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har den 27. april 2023 besluttet at berostille alle verserende sager om overførsel til Italien i medfør af Dublinforordningen, indtil der foreligger svar på høringen. Der er tale om 24 personsager.

Præmisserne i de to hjemviste sager kan læses her:

Dub-ital/2023/3

Dub-ital/2023/4

Senest opdateret: 01-05-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen