Flygtningenævnets afgørelser i tre sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere.

 
 
Klagerne i de tre sager fik i 2014 tidsbegrænset opholdstilladelse i to år, jf. udlændingelovens § 7, stk. 2, med henvisning til, at de havde behov for beskyttelse henset til de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia.

Udlændingestyrelsen har i 2017 nægtet at forlænge de pågældendes opholdstilladelser.

I den ene sag har nævnet stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse. Et flertal af nævnets medlemmer fandt, at de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia, herunder i klagerens hjemområde, er forbedret, således at betingelserne for at nægte at forlænge klagernes opholdstilladelse er opfyldt. Flertallet fandt, at ophold i al-Shabaab kontrollerede områder efter de foreliggende baggrundsoplysninger om de generelle forhold for uprofilerede personer uden individuelle konflikter med al-Shabaab ikke er tilstrækkeligt til at opnå asyl. Endvidere fandt flertallet, at en udsendelse af klageren til Hiraan regionen ikke længere udgør en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Flertallet fandt desuden, at en inddragelse af opholdstilladelsen ikke vil virke særligt belastende for klageren.

I de to andre sager, der vedrørte et somalisk kærestepar og deres datter, har nævnet meddelt de pågældende opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1. Et flertal af nævnets medlemmer henviste herved til, klagerne i givet fald ikke vil være i stand til at modsætte sig et ønske fra familien og omgivelserne i øvrigt om omskæring af deres datter. Flertallet fandt herefter, at klagerne har sandsynliggjort, at deres datter ved en tilbagevenden til hjemlandet vil være i risiko for at blive omskåret mod klagernes vilje. Klagernes datter blev meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, og under de foreliggende omstændigheder fandt flertallet, at barnets samlevende forældre skulle meddeles opholdstilladelse på samme grundlag som konsekvens heraf.

Præmisserne fra de tre afgørelser kan læses her.

Senest opdateret: 22-06-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen