• 4. beretning 1992-1995

  Dato: 13-06-2024

 • 5. beretning 1996

  Dato: 03-06-2024

 • 6. beretning 1997

  Dato: 17-05-2024

 • 31. Beretning 2022

  Dato: 07-07-2023

  I løbet af beretningsåret er antallet af verserende spontane asylsager i Flygtningenævnet nedbragt betragteligt til omkring 110 sager ved udgangen af året. Derimod er tilgangen af Dublin-sager steget i 2022, og denne tendens er fortsat i de første måneder af 2023. Endvidere har et stort antal Dublin-sager en kompleksitet, som ikke tidligere gjorde sig gældende, og som navnlig skyldes forholdene for asylansøgere i flere Dublin-lande.

  Flygtningenævnet har også i 2022 behandlet en række sager, hvor Udlændingestyrelsen har nægtet at forlænge eller har inddraget opholdstilladelser til personer fra Syrien og Somalia.

  Flygtningenævnet har i beretningsperioden afsluttet 957 asylsager m.v. vedrørende ansøgere af 59 forskellige nationaliteter samt et antal sager vedrørende statsløse palæstinensere og andre statsløse. Heraf var 504 spontane asylsager og 252 sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Syrien, Afghanistan, Iran, Somalia og Irak.

 • 30. beretning 2021

  Dato: 14-07-2022

  Flygtningenævnets virksomhed har i beretningsperioden fortsat været påvirket af covid-19 pandemien, idet det har været nødvendigt at aflyse et forholdsvis stort antal nævnsmøder på grund af sygdom hos en af nævnsaktørerne.

  Nævnet har dog afsluttet 933 asylsager m.v. vedrørende ansøgere af 45 forskellige nationaliteter og statsløse, herunder statsløse palæstinensere. 494 af sagerne var spontane asylsager og 287 var sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Syrien, Iran, Somalia og Afghanistan samt statsløse palæstinensere.

  Antallet af verserende spontansager og sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse er stort set uændret i beretningsperioden, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er reduceret fra henholdsvis 254 og 239 dage til 187 og 167 dage.

 • 29. beretning 2020

  Dato: 30-06-2021

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2020 ligesom resten af samfundet har været påvirket af covid-19-pandemien og initiativerne for at begrænse smitten. Nævnet har været lukket i knapt to måneder fra medio marts til medio maj og har i november kortvarigt måttet aflyse nævnsmøder med mødedeltagere fra en række nordjyske kommuner. Derudover har nævnet i hele perioden måttet aflyse og udskyde et antal nævnsmøder, hvor en mødedeltager udviste symptomer på covid-19, var omfattet af tiltagene for at standse smittespredning, eller tilhørte gruppen af særligt sårbare. Nævnets mødelokaler blev i forbindelse med nedlukningen i foråret 2020 ombygget for at sikre, at nævnsmøderne kunne afvikles under overholdelse af retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Ombygningen indebærer, at nævnet kun disponerer over to mødelokaler mod tidligere fire. Der kan således kun afholdes to samtidige møder om dagen. Disse covid-19-relaterede tiltag har selvsagt medført en nedgang i antallet af sager afgjort af nævnet og dermed en vis forsinkelse i afviklingen af sager. Hertil kommer, at både antallet af verserende sager og sagsbehandlingstiden i beretningsåret var påvirket af den øgede sagstilgang fra Udlændingestyrelsen de foregående år som følge af de store indrejsetal i 2015 og 2016. Alle sager modtaget før 1. januar 2020 er dog afviklet i løbet af beretningsåret, og antallet af verserende sager er ved udgangen af beretningsåret nedbragt til et mere normalt niveau. Den positive udvikling er fortsat i 2021, og antallet af verserende sager er nu ca. 450.

  Flygtningenævnet har i beretningsperioden afsluttet 906 asylsager fra 66 forskellige lande. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Iran og Somalia, statsløse palæstinensere samt statsborgere fra Irak, Georgien og Afghanistan. Derudover har nævnet afsluttet 106 inddragelses-/nægtelse af forlængelsessager.

  Samlet har nævnet i 2020 omgjort 20 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til sekretariatschef i Flygtningenævnets Sekretariat Stig Torp Henriksen på telefon 2534 2055 eller souschef Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 6198 3716.

 • 28. beretning 2019

  Dato: 07-07-2020

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2016 og 2017 modtog henholdsvis knap 2.600 og godt 4.600 spontane asylsager og inddragelses-/nægtelse af forlængelsessager, hvilket var væsentligt flere end de foregående år. Det medførte, at antallet af verserende sager steg, så det, da det var højest i september 2017, lå på omkring 3.400 sager. Til sammenligning modtog nævnet i 2018 kun omkring 1.200 sager fra Udlændingestyrelsen. Da nævnet samtidig har afgjort flere end 2.800 sager, er antallet af verserende sager mere end halveret. Nævnet havde ved udgangen af 2018 omkring 1.600 verserende sager. Dette antal er efterfølgende yderligere nedbragt, så der medio juni 2019 verserede godt 1.000 sager i Flygtningenævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i 2018 steget til 348 og 328 dage (asyl og inddragelse/nægtelse af forlængelse). Nævnet forventer at have behandlet stort set alle sager modtaget før 1. januar 2019 i løbet af sommeren 2019, hvorefter sagsbehandlingstiden forventes nedbragt til et mere normalt niveau i løbet af efteråret 2019.

  De største grupper af spontane asylansøgere i 2018 har været statsborgere fra Afghanistan og Iran, statsløse, statsborgere fra Irak samt personer af ukendt nationalitet, hvoraf hovedparten har oplyst at være statsløse fra Kuwait.

  Samlet har nævnet i 2018 omgjort 17 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

  For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen, Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2018, gennemgået, og sagsforløbet og komitéernes udtalelser i de sager, hvor komitéerne har udtalt kritik, er gengivet.

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til sekretariatschef i Flygtningenævnets Sekretariat Stig Torp Henriksen på telefon 2534 2055 eller souschef Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 6198 3716.

 • 27. beretning 2018

  Dato: 02-07-2019

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2016 og 2017 modtog henholdsvis knap 2.600 og godt 4.600 spontane asylsager og inddragelses-/nægtelse af forlængelsessager, hvilket var væsentligt flere end de foregående år. Det medførte, at antallet af verserende sager steg, så det, da det var højest i september 2017, lå på omkring 3.400 sager. Til sammenligning modtog nævnet i 2018 kun omkring 1.200 sager fra Udlændingestyrelsen. Da nævnet samtidig har afgjort flere end 2.800 sager, er antallet af verserende sager mere end halveret. Nævnet havde ved udgangen af 2018 omkring 1.600 verserende sager. Dette antal er efterfølgende yderligere nedbragt, så der medio juni 2019 verserede godt 1.000 sager i Flygtningenævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i 2018 steget til 348 og 328 dage (asyl og inddragelse/nægtelse af forlængelse). Nævnet forventer at have behandlet stort set alle sager modtaget før 1. januar 2019 i løbet af sommeren 2019, hvorefter sagsbehandlingstiden forventes nedbragt til et mere normalt niveau i løbet af efteråret 2019.

  De største grupper af spontane asylansøgere i 2018 har været statsborgere fra Afghanistan og Iran, statsløse, statsborgere fra Irak samt personer af ukendt nationalitet, hvoraf hovedparten har oplyst at være statsløse fra Kuwait.

  Samlet har nævnet i 2018 omgjort 17 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

  For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen, Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2018, gennemgået, og sagsforløbet og komitéernes udtalelser i de sager, hvor komitéerne har udtalt kritik, er gengivet.

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til sekretariatschef i Flygtningenævnets Sekretariat Stig Torp Henriksen på telefon 2534 2055 eller souschef Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 6198 3716.

 • 26. Beretning 2017

  Dato: 04-07-2018

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet særligt i andet halvår af 2016 og de første tre kvartaler af 2017 modtog et meget stort antal sager fra Udlændingestyrelsen. Sagerne vedrørte i vidt omfang personer, der var indrejst i Danmark i 2015 og første halvår af 2016, hvor både Danmark og resten af Europa oplevede et stærkt forhøjet indrejsetal. Nævnet har øget mødefrekvensen, men det har ikke været muligt for nævnet at afgøre sagerne i samme tempo, som de blev modtaget. Antallet af verserende spontansager steg derfor fra 1.331 sager ultimo 2016 til 3.330 i august 2017. Sagstilgangen er herefter faldet væsentligt, så der ultimo 2017 verserede 2.928 spontansager for nævnet. Antallet af verserende sager er i 2018 nedbragt yderligere, således at der ultimo maj 2018 verserede 2.053 sager. Tilsvarende steg sagsbehandlingstiden henover beretningsåret fra gennemsnitligt 116 dage i slutningen af første kvartal til 245 dage i gennemsnit i fjerde kvartal. Sagsbehandlingstiden forventes primo 2019 nedbragt til et mere normalt niveau.

  Nævnet har i 2017 afsluttet i alt 2.679 spontansager fra 44 forskellige lande mod 1.656 sager i 2016, 1.481 sager i 2015 og 2.030 sager i 2014. De største grupper af ansøgere i 2017 har været statsborgere fra Afghanistan, Iran og Irak.

  Samlet har nævnet i 2017 omgjort ca. 19 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

  For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen, Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2017, gennemgået, og sagsforløbet og komitéernes udtalelser i de sager, hvor komitéerne har udtalt kritik, er gengivet.

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til sekretariatschef i Flygtningenævnets Sekretariat Stig Torp Henriksen på telefon 2534 2055 eller souschef Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 6198 3716.

 • 25. Beretning 2016

  Dato: 09-11-2017

  Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2016 modtog i alt 2.537 spontane asylsager mod 1.397 sager i 2015 og 1.757 sager i 2014. Antallet af nye sager i Flygtningenævnet er således steget markant i forhold til de foregående år. Stigningen er fortsat i 2017. Det er ikke muligt at behandle de mange nye sager i samme tempo, som de modtages. Antallet af verserende sager er derfor steget væsentligt og forventes først reduceret i efteråret 2017. Tilsvarende er sagsbehandlingstiden steget til ca. 180 dage. Der vil først kunne forventes en lavere sagsbehandlingstid i løbet af 2018.

  Nævnet har i 2016 afsluttet i alt 1.656 sager fra 64 forskellige lande mod 1.481 sager i 2015 og 2.030 sager i 2014. De største grupper af ansøgere i 2016 har været statsborgere fra Afghanistan, Iran, Somalia og Rusland.

  Samlet har nævnet i 2016 omgjort ca. 20 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v.

  For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen, Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er sagsforløbet i alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2016, gengivet i beretningen, herunder komitéernes udtalelser.

  Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til souschef i Flygtningenævnets Sekretariat Anne-Lise Ulf Schilling på telefon 6198 3716.

Senest opdateret: 21-06-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen