Flygtningenævnet ændrer praksis i sager om statsløse palæstinensere

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har i dag besluttet at ændre nævnets praksis i asylsager vedrørende statsløse palæstinensere fra Libanon og fra den øvrige del af UNRWA mandat-området (Gazastriben, Vestbredden, Jordan og Syrien). 

Hidtil er statsløse palæstinensere fra Libanon automatisk anset for omfattet af Flygtningekonventionen, hvorefter det er blevet vurderet, om Libanon kan tjene som første asylland. Andre statsløse palæstinensere, herunder dem fra den øvrige del af mandat-området, er hidtil blevet vurderet asylretligt i forhold til det land, hvori de havde fast bopæl.

Praksisændringen indebærer, at en statsløs palæstinenser fra UNRWA mandat-området, der har haft adgang til UNRWA beskyttelse eller bistand, og som søger om asyl, fremover som udgangspunkt skal anses for udelukket fra beskyttelse efter Flygtningekonventionen, jf. artikel 1 D, 1. pkt., medmindre den pågældende opfylder de betingelser, der er angivet af EU-Domstolen, herunder i præmis 86 i dom af 25. juli 2018 (Alheto), hvori anføres, ”at den pågældende palæstinenser befinder sig i en personlig usikkerhedstilstand, og at det er umuligt for UNRWA, hvis beskyttelse den berørte har påberåbt sig, at sikre den pågældende levevilkår, som er i overensstemmelse med organets opgave, hvorved denne palæstinenser på grund af omstændigheder, der ikke er udtryk for vedkommendes vilje, således tvinges til at forlade UNRWA´s operationsområde.” 

Det betyder, at en statsløs palæstinenser fra mandat-området, der har haft adgang til UNRWA beskyttelse eller bistand, og som frivilligt har forladt området, er udelukket fra beskyttelse efter Flygtningekonventionen. Har den pågældende derimod været tvunget til at forlade området, eller tilsvarende er afskåret fra at vende tilbage, vil vedkommende automatisk være omfattet af Flygtningekonventionen.

Det vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, om ansøger er udelukket fra eller automatisk skal anses for omfattet af Flygtningekonventionen. 

Der vil således ikke fremover være retlig forskel på behandlingen af asylansøgninger fra statsløse palæstinensere fra Libanon og statsløse palæstinensere fra UNRWA mandat-området i øvrigt. 

Statsløse palæstinensere fra lande, der ikke er omfattet af UNRWA-mandatet, berøres ikke af praksisændringen, men behandles fortsat i forhold til det land, hvori de har fast bopæl. 

De ca. 45 verserende sager vedrørende statsløse palæstinensere, der er omfattet af praksisændringen, hjemvises til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling i 1. instans. 

Allerede afgjorte sager, der er omfattet af praksisændringen, hvor nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse, og hvor ansøger fortsat opholder sig her i landet i udsendelsesposition (ca. 40 sager), vil blive genoptaget og hjemvist til Udlændingestyrelsen. 

De ca. 50 sager om statsløse palæstinensere fra Syrien, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og hvor nævnet har stadfæstet et afslag på statusændring, genoptages tilsvarende og hjemvises til Udlændingestyrelsen.

Der henvises endvidere til uddrag af referat af koordinationsudvalgets møde i dag. (Klik hér)

 

Senest opdateret: 29-08-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen