Afgørelser i genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

FN’s Torturkomité (CAT) har i maj 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Sri Lanka. 

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her. Komitéens udtalelse kan læses ved at klikke på dette link: CAT 628/2014

FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) har i løbet af sommeren 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i tre sager vedrørende henholdsvis en afghansk, somalisk og en bangladeshisk mand. Kritikken og sagerne er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den  19. august, 29. august og 15. november 2016.

Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagerne.

Flygtningenævnet har den 14. november, den 8. december, den 15. december og den 19. december 2016 truffet afgørelse i sagerne:

Sagen vedrørende den srilankanske statsborger

Sagen vedrører en srilankansk statsborger, der var indrejst i Danmark i 2008. Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Sri Lanka frygtede at blive henrettet, idet han er etnisk tamil, og idet han havde haft en konflikt med EPDP, som mistænkte ansøgerens søn for at stå i ledtog med LTTE. Ansøgeren havde endvidere været medlem af LTTE-søværnsenhed fra 1992 til 2000. Et enigt nævn fandt, at ansøgeren ved en tilbagevenden til til Sri Lanka ville være i risiko for forfølgelse omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1. Flygtningenævnet meddelte derfor ansøgeren opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1.

Læs resumé af afgørelsen her.

Sagen vedrørende den afghanske statsborger

Sagen vedrører en etnisk hazara fra Afghanistan, der som asylmotiv havde henvist til, at han i forbindelse med sin ansættelse i et privat firma havde tolket for de amerikanske styrker i Afghanistan, hvorfor ansøgeren var bekendt med efterretningsoplysninger. Ansøgeren frygtede derfor Taliban og særligt en oberst, idet ansøgeren havde tilbageholdt oplysninger for denne. Flygtningenævnet lagde til grund, at ansøgeren havde fungeret som tolk for de amerikanske styrker i en periode frem til maj 2011. Flygtningenævnet fandt imidlertid ikke, at ansøgeren havde sandsynliggjort, at han ved en tilbagevenden til hjemlandet vil være i konkret og individuel risiko for forfølgelse. Et enigt nævn fastholdt, at en udsendelse af ansøgeren til Afghanistan ikke ville være i strid med artikel 7 i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder.

Læs resumé af afgørelsen her.

Sagen vedrørende den somaliske statsborger

Sagen vedrører en mandlig somalisk statsborger, der udrejste af Somalia i 1992 og ikke siden havde opholdt sig i der. I 2011 indrejste ansøgeren i Danmark, hvor han søgte asyl under henvisning til, at han ved en tilbagevenden til Somalia frygtede den generelle sikkerhedsmæssige situation. Ansøgeren henviste endvidere til, at han ikke havde noget familiemæssigt eller andet netværk i Somalia. Et flertal af Flygtningenævnet fandt efter en samlet vurdering af de forhold, som ansøgeren havde påberåbt sig, at disse ikke kunne begrunde opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Flygtningenævnet fastholdt således, at en udsendelse af ansøgeren til Somalia ikke ville være i strid med artikel 7 i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder.

Læs resumé af afgørelsen her.

Sagen vedrørende den bangladeshiske statsborger

Sagen vedrører en mandlig bangladeshisk statsborger, der som asylmotiv havde henvist til, at han frygtede at blive slået ihjel på grund af sin homoseksualitet. Flygtningenævnet lagde i det væsentlige ansøgerens forklaring om motivet til grund. Flygtningenævnet lagde således til grund, at ansøgeren i sin landsby havde et homoseksuelt forhold, der blev opdaget, og at han derfor blev bortvist fra landsbyen, samt at han på den baggrund ikke igen kunne tage ophold i sin landsby. Flygtningenævnet fandt imidlertid, at der ikke var grundlag for at antage, at ansøgeren som følge af sin homoseksualitet ville være i risiko for asylbegrundende forfølgelse eller overgreb omfattet af udlændingelovens § 7 i andre dele af Bangladesh. Flygtningenævnet fastholdt således, at en udsendelse af ansøgeren til Bangladesh ikke ville være i strid med artikel 7 i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder.

Læs resumé af afgørelsen her.

Senest opdateret: 22-12-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen