Principielle afgørelser i fem sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere

Udlændingestyrelsen gav i 2012 i de pågældende fem sager ansøgerne en fire-årig tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2, med henvisning til, at de havde behov for beskyttelse henset til de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia. Baggrunden for styrelsens praksis var den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Sufi og Elmi mod UK (sag nr. 8319/07 og 11449/07), hvoraf det blandt fremgår, at de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia på daværende tidspunkt var præget af en sådan ekstrem generaliset vold, at en udsendelse dertil ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Udlændingestyrelsen har i 2016 nægtet at forlænge de pågældendes opholdstilladelser.

Et flertal af nævnets medlemmer har den 15. august og den 14. september 2016 stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser med blandt andet henvisning til, at de generelle forhold i den pågældende del af Somalia er forbedret, og at en udsendelse dertil ikke længere vil udgøre en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Afgørelserne er truffet af to forskellige nævn.

Præmisserne fra to af Flygtningenævnets afgørelser kan læses her 
Soma/2016/95/DH
Soma/2016/98/DH

De øvrige afgørelser kan findes under praksis vedrørende Somalia. En afgørelse er ikke offentliggjort, da det ikke har været muligt at anonymisere den meningsfuldt.
 

Senest opdateret: 16-09-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen