Bortfald af Syrien-rejsendes opholdstilladelse

Flygtningenævnet har i september 2016 stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om bortfald af opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 21 b vedrørende en udlænding, som var udrejst til og havde opholdt sig i flere måneder i Syrien i et område, hvor der var kamphandlinger. Udlændingen havde henvist til, at den pågældendes ophold i Syrien var begrundet i deltagelse i nødhjælpsarbejde og dermed var anerkendelsesværdigt.  

Flygtningenævnets flertal fandt, at betingelserne i udlændingelovens § 21 b, stk. 1, var opfyldt, idet der var grund til at antage, at udlændingen under opholdet i Syrien havde deltaget i aktiviteter, der kunne indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Flertallet fandt ikke, at udlændingens ophold i Syrien havde haft et anerkendelsesværdigt formål, jf. § 21 b, stk. 2.

Flertallet henviste blandt andet til, at udlændingen havde opholdt sig i et konfliktområde i Syrien, mens der foregik kamphandlinger, og at det ikke kunne lægges til grund, at opholdet var sket som led i arbejdet for en anerkendt nødhjælpsorganisation. 

Flertallet lagde blandt andet vægt på, at udlændingen havde forklaret, at den pågældende ikke arbejdede for en egentlig nødhjælpsorganisation, at den pågældende fik udleveret en pistol, som udlændingen havde med, når de kørte rundt med nødhjælp, samt at der var våben i det hus, hvor den pågældendes gruppe opholdt sig i Syrien. Videre lagde flertallet vægt på, at udlændingen på en række centrale punkter havde forklaret divergerende, at den pågældendes forklaring fremstod usammenhængende og utroværdig, samt at den pågældende kun havde forklaret meget overordnet og udetaljeret om sit ophold og sine aktiviteter. Derudover lagde flertallet vægt på, at der forelå billeder som udlændingen under sit ophold i Syrien havde lagt på internettet, hvor den pågældende bar våben, og på en udtalelse fra politiet, hvoraf det fremgår, at der er grund til at antage, at udlændingen var taget til Syrien for at deltage i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, og at der ikke er noget, der tyder på, at udlændingen havde haft et anerkendelsesværdigt formål med sit ophold. Endelig lagde flertallet vægt på, at Politiets Efterretningstjeneste i en udtalelse i udlændingens sag mere generelt havde anført, at en person, der udrejser til Syrien, vil kunne udgøre en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, medmindre den pågældende har et anerkendelsesværdigt formål med opholdet i Syrien. 

Flygtningenævnets flertal meddelte udlændingen indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens § 32, stk. 11.

Flertallet fandt endvidere ikke, at borfald af opholdstilladelse eller meddelelse af indrejseforbud for bestandig var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, uanset at udlændingen er født og opvokset i Danmark. 

Flygtningenævnet har ikke offentliggjort et sædvanligt resumé af afgørelsen, da denne ikke vil kunne anonymiseres meningsfuldt.
 

Senest opdateret: 03-10-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen