Behandling af genoptagelsessager

Efter at Flygtningenævnet har truffet afgørelse i en sag, kan ansøgeren eller en partsrepræsentant anmode nævnet om at genoptage behandlingen af sagen.

Udrejsefrist:
En anmodning om genoptagelse af en asylsag afgjort i Flygtningenævnet har ikke opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen med mindre Flygtningenævnet træffer beslutning herom, j.f. udlændingelovens § 33, stk. 7.

I praksis vil Flygtningenævnet i langt de fleste tilfælde tage stilling til en anmodning om udsættelse af udrejsefristen i forbindelse med behandlingen af anmodningen om genoptagelse.
 
Behandlingen af genoptagelsesanmodninger:
Såfremt nævnet bliver bekendt med, at en udsendelse af en afvist asylansøger, der har anmodet om genoptagelse, er nært forestående, vil nævnet søge at fremskynde behandlingen af anmodningen, således at der træffes afgørelse om, hvorvidt sagen skal genoptages, inden en eventuel udsendelse effektueres.

Det følger af udlændingelovens § 53, stk. 10, og Flygtningenævnets forretningsordens § 47, at formanden for det konkrete nævn, der traf afgørelse i asylsagen, kan træffe afgørelse vedrørende anmodningen om genoptagelse, når der ikke er grundlag for at antage, at nævnet vil ændre sin afgørelse.

Såfremt formanden finder, at der er grundlag for at genoptage en sag til fornyet behandling i Flygtningenævnet, udsættes udrejsefristen under genoptagelsessagens behandling.

Flygtningenævnet behandler som udgangspunkt genoptagelsesanmodninger i den rækkefølge, som nævnet modtager dem i. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er for tiden omkring 12 måneder.

Beskikkelse af advokat:
Nævnet vil kun i de sager, der bliver genoptaget, beskikke en advokat for ansøgeren. Flygtningenævnet dækker ikke udgifter til advokater i forbindelse med en anmodning om genoptagelse.  

Senest opdateret: 30-05-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen