Udsættelse af en sag

I visse tilfælde resulterer nævnsbehandlingen i en beslutning om udsættelse med henblik på indhentelse af yderligere generelle eller konkrete oplysninger til sagen.

Efter indhentelse af de ønskede oplysninger vil disse blive sendt til Udlændingestyrelsen og den beskikkede advokat, så de kan komme med bemærkninger hertil.

Sagen vil herefter som udgangspunkt blive færdigbehandlet ved skriftlig votering. Det indkomne materiale samt advokatens og Udlændingestyrelsens eventuelle bemærkninger hertil udsendes til nævnets medlemmer, der afgiver votum i sagen. Såfremt der er uenighed blandt nævnsmedlemmerne, sendes sagen ud til en ny voteringsrunde med kopi af de enkelte nævnsmedlemmers vota. Der udfærdiges herefter en beslutning på baggrund af de afgivne vota.

Såfremt ansøgeren ikke afgav forklaring under det første nævnsmøde, eller de fremkomne oplysninger nødvendiggør, at ansøgeren atter skal have lejlighed til at afgive forklaring, berammes sagen til en ny mundtlig behandling. Der vil i disse tilfælde normalt være tale om et nyt nævn med en anden sammensætning end det nævn, der oprindeligt behandlede sagen.

Senest opdateret: 21-08-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen