Salær til beskikkede advokater

1. Advokatbeskikkelse

Hvis Udlændingestyrelsen meddeler afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 til en asylansøger, der opholder sig her i landet, eller hvis Udlændingeservice efter § 32 b eller § 49 a træffer en afgørelse om, at udsendelse af en ansøger ikke vil være i strid med § 31, anses afgørelsen for at være indbragt for Flygtningenævnet, jf. udlændingelovens § 53 a, stk. 2.

Det fremgår af udlændingelovens § 55, stk. 1, at Flygtningenævnet om fornødent kan beskikke en advokat for ansøgeren, medmindre den pågældende selv har antaget en sådan.

I praksis beskikker Flygtningenævnet en advokat for ansøgeren i alle sager, der behandles på mundtligt nævnsmøde. Der beskikkes som udgangspunkt ingen advokat for ansøgeren i statusændringssager, der typisk behandles på et skriftligt grundlag.

Det følger af udlændingelovens § 58, at reglerne om fri proces i retsplejelovens kapitel 31 finder anvendelse, når der meddeles salær til beskikkede advokater i Flygtningenævnet. Der tilkommer den beskikkede advokat et passende salær samt godtgørelse for udlæg, herunder rejseudgifter, som advokaten med føje har haft i forbindelse med hvervet, jf. retsplejelovens § 334, stk. 2.

2. Meddelelse af salær

Flygtningenævnet honorerer kun beskikkede advokater, jf. udlændingelovens § 58.

I praksis honoreres relevant arbejde, der er udført efter Udlændingestyrelsens afgørelse, uanset at advokaten ved arbejdets udførelse endnu ikke formelt var beskikket. Advokatens beskikkelse omfatter det arbejde, som advokaten udfører i forbindelse med asylsagens behandling i nævnet, og beskikkelsen ophører, når nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Det enkelte nævns formand godkender den beskikkede advokats timeforbrug til forberedelse samt timeforbrug i forbindelse med selve nævnsmødet. Advokaten skal i forbindelse med nævnsmødet medbringe en foreløbig salæranmodning, som attesteres af formanden. Såfremt formanden ikke kan godkende advokatens salæranmodning fuldt ud, begrundes dette overfor advokaten enten mundtligt i forbindelse med nævnsmødet eller efterfølgende skriftligt. Advokaten modtager en kopi af den attesterede salæranmodning med angivelse af det timeforbrug, der kan godkendes, til brug for advokatens udarbejdelse af en samlet faktura, der sendes som en elektronisk faktura til nævnet.

Flygtningenævnets sekretariat godkender på vegne af det enkelte nævns formand transporttid samt godtgørelse for udlæg eller kørselsgodtgørelse, jf. Flygtningenævnets forretningsorden § 31.

Flygtningenævnet honorerer som vejledende hovedregel op til 6 timers forberedelse af en sag forinden den mundtlige behandling af sagen på nævnsmødet.

Der er således som udgangspunkt fastsat:

  • 1 time til gennemgang af akter og baggrundsmateriale,
  • 2 - 4 timer til 1 - 2 møder med ansøgeren og
  • 1 time til udarbejdelse af skriftligt indlæg.

Såfremt et indlæg fremsendes senere end 7 dage inden sagens mundtlige behandling på et nævnsmøde, kan der ved honorering af den beskikkede advokats arbejde ses bort fra indlægget, jf. Flygtningenævnets forretningsordens § 29, stk. 2.

Ovenforstående timeantal er en vejledende hovedregel, og det enkelte nævn kan efter en konkret vurdering honorere advokaten for mere eller mindre end 6 timers forberedelse under henvisning til sagens omfang og karakter, herunder antallet af ansøgere, omfanget af sagens bilag, sagens kompleksitet samt omfanget af det til sagen hørende baggrundsmateriale. En beskikket advokat, der ikke bliver fuldt honoreret for sin forberedelse, kan ikke afkræve sin klient salær for den ekstra forberedelsestid, jf. retsplejelovens § 334, stk. 5.

Såfremt det enkelte nævn beslutter, at afgørelsen ikke skal forkyndes for ansøgeren, kan nævnet honorere advokaten med indtil en halv times salær for en efterfølgende gennemgang af afgørelsen med ansøgeren. Salæret vil blive fastsat ud fra en konkret vurdering af sagens omfang og karakter.

3. Takster

Ifølge de vejledende takster pr. 1. januar 2024 for salær til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater mv. er salæret for beskikkede advokaters møde i Flygtningenævnet fastsat til kr. 1965,- pr. time (+ moms). Dette beløb gælder både timebetaling for advokatens forberedelsestid og for mødet i nævnet.


Kørselsgodtgørelse dækkes med 3,79 kr. pr. kilometer (+ moms). Udlæg refunderes mod dokumentation for afholdte udgifter.

4. Transporttid og rejseudgifter

Beskikkede advokater med kontor beliggende cirka 30 km eller længere væk fra Flygtningenævnet (svarende til retskredse udenfor de tidligere retskredse 1-12) honoreres efter anmodning for den anvendte transporttid til og fra nævnet med et honorar svarende til ½ timetakst.

Honoraret beregnes med udgangspunkt i advokatens kontoradresse. De beskikkede advokater forventes at vælge det mest hensigtsmæssige transportmiddel, således at der ikke undervejs opstår unødig ventetid, og salæret fastsættes ud fra denne forudsætning.

Beskikkede advokater med kontor i ovenfor anførte afstand fra Flygtningenævnet godtgøres ligeledes for rejseudgifter, som advokaten med føje har haft i forbindelse med hvervet, jf. retsplejelovens § 334, stk. 2. Som hovedregel godtgør nævnet alene det billigste transportmiddel. I forbindelse med flyrejser godtgør nævnet i forbindelse med advokatens udrejse udgifter til den billigst mulige afgang, mens der ved hjemrejsen fra nævnet godtgøres udgifter til den billigst mulige afgang med adgang til at ændre afgangstidspunktet.

Der kan herved henvises til nævnets brev af 10. maj 2010 til de mødende advokater.

Brev af 10. maj 2010 til mødende advokater

5. Udlæg

Flygtningenævnet dækker efter forudgående aftale udgifter til hotel for en beskikket advokat, der møder i nævnet to dage i træk, når advokaten har en betydelig transporttid. I tilfælde hvor nævnet dækker den beskikkede advokats udgifter til hotel, dækker nævnet også rimelige udgifter til fortæring, som skyldes overnatningen på hotel, dvs. et aftensmåltid forud for overnatningen samt morgenmad og frokost dagen efter overnatningen.

Ved refusion af dokumenterede udgifter til fortæring anvendes de satser, der fremgår af cirkulære om satsregulering for tjenesterejser af 18. december 2009. Flygtningenævnet kan i helt særlige tilfælde efter forudgående aftale foretage dækning af udgifter afholdt i forbindelse med advokatens sagsoplysning.

Alle udgifter skal dokumenteres ved originale bilag.

6. Sager, der udsættes eller hjemvises mv.

Den beskikkede advokat har, når en sag udsættes eller hjemvises, krav på anvisning af et foreløbigt salær for sit arbejde til og med nævnsmødet. Såfremt sagen bliver lukket før afholdelse af et nævnsmøde, for eksempel på grund af, at Udlændingestyrelsen hjemkalder sagen, eller at ansøgeren frafalder sin asylansøgning, vil den beskikkede advokat få anvist et passende salær for udført arbejde i forbindelse med forberedelse af sagen.

7. Nævnsmøder, der aflyses med dags varsel eller kortere frist

I tilfælde af forgæves fremmøde og i tilfælde af at et nævnsmøde aflyses med dags varsel eller kortere frist, fastsættes salær til den beskikkede advokat under hensyntagen til den tid, der har været afsat til sagen, op til ½ salær.

I tilfælde af at et nævnsmøde aflyses med mere end dags varsel tillægges ikke salær udover advokatens timeforbrug på forberedelse af sagen. Der tillægges ligeledes ikke salær, såfremt årsagen til aflysningen er den beskikkede advokats egne forhold, eksempelvis egen sygdom eller lignende.

8. Udgifter til tolkning hos advokat

Flygtningenævnet afholder udgifter til tolkning hos advokaten i forbindelse med dennes forberedende møde med ansøgeren, jf. Flygtningenævnets forretningsorden § 30.

For yderligere information henvises til hjemmesidens afsnit om tolkebistand.

9. Genoptagelsessager

Såfremt Flygtningenævnet på baggrund af en genoptagelsesanmodning fra en advokat beslutter at genoptage en sag, meddeles advokaten efter praksis indtil én times salær for det i den forbindelse udførte arbejde, forudsat vedkommende beskikkes som advokat i den genoptagede sag.

Der meddeles derimod ikke en advokat salær, såfremt nævnet afviser at genoptage sagen.


Senest opdateret: 09-01-2024
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen