Lempet bevisvurdering ved Flygtningenævnets behandling af asylansøgninger fra kvinder og piger fra Afghanistan

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på et ekstraordinært møde i dag drøftet forholdene for kvinder og piger i Afghanistan og nævnets praksis i sager med kvindelige asylansøgere fra Afghanistan.

Drøftelsen har fundet sted dels i anledning af de aktuelle generelle baggrundsoplysninger om behandlingen af kvinder og piger i Afghanistan, dels fordi de svenske udlændingemyndigheder i starten af december 2022 har vurderet, at situationen for kvinder og piger i Afghanistan er af en sådan karakter, at de pågældende anerkendes som flygtninge i Sverige efter FN’s Flygtningekonvention, alene fordi de er kvinder (tilhørsforhold til en særlig social gruppe). Af grundlaget for den svenske beslutning fremgår blandt andet, at det er sandsynligt at kvinder og piger i Afghanistan i almindelighed, tillige med kvinder og piger i familier med mandligt overhoved, gennem en akkumulation af forskellige foranstaltninger risikerer at udsættes for diskrimination på et sådant niveau og med så kraftige begrænsninger af deres grundlæggende frihedsrettigheder, at dette udgør forfølgelse.

Koordinationsudvalget bemærker, at Taliban efter magtovertagelsen i Afghanistan i august 2021 har vist sig i stigende grad at undertrykke kvinders og pigers rettigheder blandt andet gennem udstedelser af dekreter, der i sig selv er diskriminerende eller udøves på diskriminerende vis. Situationen for kvinder og piger i landet er i de senere måneder yderligere forværret. Deres grundlæggende rettigheder bliver systematisk tilsidesat af Taliban, hvis de facto myndighedsudøvelse begrænser kvinders og pigers retlige og faktiske handle- og bevægelsesfrihed i alvorlig grad. Kvinder og piger er i høj risiko for at blive udsat for vold og overgreb, herunder vold i hjemmet, og deres muligheder for at søge beskyttelse og for at drage de ansvarlige til ansvar (accountability) er stærkt begrænsede.

Koordinationsudvalget besluttede på mødet at fortsætte en konkret og individuel behandling af asylansøgninger fra afghanske kvinder og piger. Udvalget finder imidlertid, at der i sager vedrørende afghanske kvinder og piger bør anlægges en lempet bevisvurdering henset til den vilkårlighed og usikkerhed, hvormed Talibans de facto myndighedsudøvelse sker, samt til den fortsatte alvorlige forværring af forholdene for kvinder og piger, som de seneste baggrundsoplysninger afspejler.  Det indebærer, at tærsklen for, hvornår en kvindelig afghansk asylansøger må anses for at have sandsynliggjort, at hun risikerer forfølgelse, er lavere end i en almindelig asylsag. Udvalget følger udviklingen i Afghanistan særdeles tæt og vil drøfte forholdene i landet og asylpraksis senest på næste ordinære møde i udvalget den 2. marts 2023.

Udvalgets udmelding kan have betydning for cirka 30 aktuelt verserende sager i Flygtningenævnet. Nævnet vil desuden af egen drift genoptage de sager vedrørende kvindelige afghanske statsborgere, hvor nævnet har truffet afgørelse om stadfæstelse af et afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og hvor de pågældende fortsat er i udsendelsesposition.

Senest opdateret: 15-12-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen