Øvrige domme afsagt af EU-domstolen

Her findes en oversigt med udvalgte domme, mm. afsagt af EU-Domstolen.

C-159/21, præjudiciel forelæggelse, GM mod Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ, dom af 22. september 2022

EU-Domstolen udtalte, at proceduredirektivets artikel 23, stk. 1, sammenholdt med artikel 45, stk. 4, og med det almindelige EU-retlige princip om god forvaltningsskik og artikel 47 i Chartret er til hinder for en national lovgivning, som indebærer begrænsninger i den berørte persons adgang til fortrolige informationer, som har dannet grundlag for en afgørelse om afslag på eller fratagelse af international beskyttelse til den pågældende af hensyn til den nationale sikkerhed. EU-Domstolen udtalte videre, at proceduredirektivets artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 10, stk. 2 og 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 45, stk. 3, sammenholdt med kvalifikationsdirektivets artikel 14, stk. 4, litra a), og artikel 17, stk. 1, litra d), er til hinder for en national lovgivning, som indebærer, at den kompetente myndighed er forpligtet til at udelukke en person fra eller fratage den pågældende en meddelt international beskyttelse på baggrund af en ubegrundet udtalelse fra en anden myndighed om, at den berørte person udgør en trussel mod den nationale sikkerhed. EU-Domstolen udtalte endelig, at kvalifikationsdirektivets artikel 17, stk. 1, litra b), ikke er til hinder for, at en ansøger udelukkes fra at være berettiget til subsidiær beskyttelse på grundlag af en straffedom, som myndighederne allerede havde kendskab til, da de ved afslutningen af en tidligere procedure meddelte den pågældende flygtningestatus, som han efterfølgende er blevet frataget.

C-280/21, præjudiciel forelæggelse, P.I. mod Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos, dom af 12. januar 2023

EU-Domstolen udtalte, at ”politisk anskuelse” i artikel 10 i kvalifikationsdirektivet (2011/95/EU) omfatter forsøg fra en ansøger om international beskyttelse på at forsvare sin personlige formue og sine økonomiske interesser ved hjælp af retsmidler mod ikke-statslige aktører, der handler ulovligt, hvis disse aktører på grund af deres forbindelser til den pågældende stat, som de har opnået gennem korruption, er i stand til at anvende denne stats repressive midler til skade for ansøgere, for så vidt disse forsøg af aktører, der kan stå bag forfølgelse, opfattes som opposition eller modstand med hensyn til anliggender, der vedrører disse aktører, eller deres politik og/eller metoder.

C-720/20, RO mod Bundesrepublik Deutschland, afsagt den 1. august 2022

Præjudiciel forelæggelse om, hvorvidt afvisningsreglen i kvalifikationsdirektivets (direktiv 2011/95) artikel 33, stk. 2, litra a (afvisning af asylansøgning under henvisning til, at ansøgeren har opnået beskyttelse i en anden medlemsstat), finder anvendelse over for et mindreårigt barn, som ikke selv har opnået beskyttelse i en anden medlemsstat, hvor barnets forældre og søskende har opnået beskyttelse. Domstolen fastlog, at der ikke er undtagelser til artikel 33, stk. 2, og at man ikke er omfattet af bestemmelsen, så længe man ikke selv har opnået beskyttelse i en anden medlemsstat.

C-483/20, XXXX mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, afsagt den 22. februar 2022  

Præjudiciel forelæggelse om, hvorvidt retten til respekt for familieliv og hensynet til barnets tarv kan medføre, at afvisningsreglen i artikel 33, stk. 2, litra a) i direktiv 2011/95 (afvisning af asylansøgning under henvisning til ansøgeren har opnået beskyttelse i en anden medlemsstat) ikke finder anvendelse. Domstolen fastslog, at hvis betingelserne i artikel 23 i direktiv 2011/95 (vedrørende sikring af familiens enhed) er opfyldt, kan medlemsstaten afvise asylansøgningen.

C-821/19, Europa-kommissionen mod Ungarn, afsagt den 16. november 2021

Kommissionen indbragte Ungarn for EU-Domstolen, idet Ungarn bl.a. har indført en ny afvisningsgrund fsva. asylansøgninger, ud over de udtømmende grunde, der udtrykkeligt er fastsat i proceduredirektivet (direktiv 2013/32): Asylansøgere i Ungarn er afskåret retten til at søge asyl, såfremt de er indrejst via en stat, hvor de ikke er udsat for forfølgelse mv. EU-Domstolen gav Kommissionen medhold i alle forhold.

C-349/20, NB og AB mod Secretary of State for the Home Department, afsagt den 3. marts 2022

Præjudiciel forelæggelse vedrørende fortolkningen af artikel 12, stk. 1, litra a, 2. pkt. i direktiv 2004/83 i relation til statsløse palæstinensere, særligt i forhold til hvornår UNRWAs beskyttelse eller bistand ophører.

C-921-19, C LH mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, afsagt den 10. juni 2021

Præjudiciel forelæggelse vedr. direktiv 2013/32/EU og direktiv 2011/95/EU artikel 4, stk. 2. Bevisvurdering af dokumenter, hvis ægthed ikke kan fastslås, eller hvis kilde ikke kan efterprøves objektivt.

C-91/20, LW mod Bundesrepublik Deutschland, afsagt den 9. november 2021

Præjudiciel forelæggelse vedrørende, hvorvidt tysks ret gunstigere familieflygtningebestemmelser (vedrørende konsekvensstatus til mindreårigt barn) var forenelige med direktiv 2011/95, hvilket Domstolen bekræftede.

C-18/20, XY mod Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, afsagt den 9. september 2021

Præjudiciel forelæggelse vedrørende fortolkning af artikel 40 i asylproceduredirektivet (2013/32/EU).

C-57 og C-101/09, B og D mod Bundesrepublik Deutschland, afsagt den 9. november 2010

Fortolkning af artikel 12, stk. 2, litra b og c i kvalifikationsdirektivet (2004/83) vedrørende udelukkelse fra at blive meddelt flygtningestatus, som følge af en alvorlig ikke-politisk forbrydelse eller en handling i strid med FN’s mål og grundsætninger, begået som led i en tilknytning til eller medlemskab af en terrororganisation opregnet på EU’s terrorliste.

C-901/19, præjudiciel forelæggelse, C.F. og D.N. mod Tyskland, dom af 10. juni 2021

Betingelser for tildeling af subsidiær beskyttelse i medfør af artikel 15, litra c, i direktiv 2011/95/EU, herunder begrebet »alvorlig og individuel trussel« mod en civilpersons liv eller fysiske integritet som følge af vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt.

C-507/19, præjudiciel forelæggelse, XT. mod Bundesrepublik Deutschland, dom af 13. januar 2021

Vedrører fortolkningen af artikel 12, stk. 1, litra a, 2. pkt. i 2011/95 i relation til statsløse palæstinensere, særligt i forhold til de situationer hvor pågældende har tilknytning til eller har opholdt sig i flere operationsområder (i dommen kaldet ”sektorer”).

C-441/19, præjudiciel forelæggelse, TQ mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dom af 14. januar 2021

Vedrørende fortolkning af direktiv 2008/115 (udsendelsesdirektivet) i sammenhæng med EU’s Charters artikel 24, stk. 2, i relation til proceduren ved udsendelse af uledsagede mindreårige, herunder vurderingen af udsendelseshindringer samt tidspunktet på foretagelse af selve udsendelsen.

C-255/19, præjudiciel forelæggelse, OA mod Secretary of State for the Home Department, dom af 20. januar 2021

Fortolkning af artiklerne 2, 7 og 11 i kvalifikationsdirektivet (2004/83/EU) vedrørende ophør af flygtningestatus og fastlæggelsen af, hvornår der foreligger effektiv beskyttelse i tredjelandet.

C-175/08, C-176/08, C-178/08 og C-179/08, præjudiciel forelæggelse, Abdulla, Hasan, Adem, Rashi og Jamal mod Budensrepublik Deutschland, dom af 2. marts 2010

Fortolkning af artikel 2, 7, 11 og 14 i kvalifikationsdirektivet (2004/83/EU) vedrørende ophør af flygtningestatus og fastlæggelsen af, hvornår der foreligger effektiv beskyttelse i tredjelandet samt hvornår der er sket en så varig ændring i omstændighederne, at det kan begrunde ophør af flygtningestatus.

C-517/17, præjudiciel forelæggelse, Milkiyas Addis mod Tyskland, dom af 16. juli 2020

 

C-564/18, præjudiciel forelæggelse, LH mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, Afsagt den 19. marts 2020

C-540/17 og C-541/17. Adel Hamed og Amar Omar mod Tyskland. Afsagt den 13. november 2019. Uofficiel oversættelse af præmisserne 30-43.

C-233/18. Zubair Haqbin mod Belgien. Afsagt den 12. november 2019.

Præjudiciel forelæggelse – personer, der ansøger om international beskyttelse – direktiv 2013/33/EU – artikel 20, stk. 4 og 5 – alvorlige overtrædelser af de bestemmelser, der er fastlagt for indkvarteringscentrene, eller grov voldelig adfærd – rækkevidden af medlemsstaternes ret til at iværksætte sanktioner – uledsaget mindreårig – indskrænkning eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold

C-720/17. Mohammed Bilali mod Østrig. Afsagt den 23. maj 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – subsidiær beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 19 – tilbagekaldelse af subsidiær beskyttelsesstatus – fejl fra administrationens side vedrørende de faktiske omstændigheder.

C-391/16, C-77/17 og C-78/17. M, X og X mod Tjekkiet og Belgien. Afsagt den 14. maj 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – international beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – flygtningestatus – artikel 14, stk. 4-6 – afslag på tildeling af flygtningestatus eller tilbagekaldelse heraf i tilfælde af fare for sikkerheden eller samfundet i værtsmedlemsstaten – gyldighed – artikel 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 78, stk. 1, TEUF – artikel 6, stk. 3, TEU – Genèvekonventionen.

C-297/17, C-318/17, C-319/17 og C-438/17. Ibrahim og andre mod Tyskland. Afsagt den 19. marts 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – myndighederne i en medlemsstats afvisning af en ansøgning om asyl som følge af tidligere tildeling af subsidiær beskyttelse i en anden medlemsstat – artikel 52 – direktivets tidsmæssige anvendelsesområde – artikel 4 og 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – systemiske mangler ved asylproceduren i denne anden medlemsstat – systematisk afslag på asylansøgninger – reel og påvist risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling – levevilkårene for personer med subsidiær beskyttelsesstatus i denne sidstnævnte stat.

C-56/17. Bahtiyar Fathi mod Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den 4. oktober 2018

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - forordning (EU) nr. 604/2013 - artikel 3 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - behandling af en ansøgning om international beskyttelse, uden at det udtrykkeligt er afgjort, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen - direktiv 2011/95/EU - artikel 9 og 10 - forfølgelse på grund af religion - bevis - iransk lovgivning om apostasi - direktiv 2013/32/EU - artikel 46, stk. 3 - effektive retsmidler.

C-652/16. Nigyar Rauf Ahmedbekova og Rauf Emin Ogla Ahmedbekov mod Zametstnik-presedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den . oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse - standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse - direktiv 2011/95/EU - artikel 3, 4, 10 og 23 - ansøgninger om international beskyttelse indgivet særskilt af medlemmerne af samme familie - individuel bedømmelse - hensyntagen til trusler mod et medlem af familien ved den individuelle vurdering af et andet familiemedlems ansøgning - gunstigere standarder, som kan opretholdes eller indføres af medlemsstaterne for at udvide asylet eller den subsidiære beskyttelse til medlemmerne af familien til personen med international beskyttelse - bedømmelse af årsagerne til forfølgelse - aserbajdsjansk statsborgers deltagelse i et sagsanlæg mod sit hjemland ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - fælles procedurestandarder - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - retten til effektive retsmidler - fuldstændig og ex-nunc-undersøgelse - årsagerne til forfølgelse eller faktiske forhold fortiet for den besluttende myndighed, men påberåbt i forbindelse med sagen anlagt til prøvelse af denne myndigheds afgørelse.

C-662/17. E.G. mod Republika Slovenija. Afsagt den 18. oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse - det fælles europæiske asylsystem - direktiv 2013/32/EU - artikel 46, stk. 2 - klage over eller søgsmål anlagt til prøvelse af et afslag på tildeling af flygtningestatus, men indrømmelse af subsidiær beskyttelsesstatus - antagelse til realitetsbehandling - manglende tilstrækkelig interesse, når den indrømmede subsidiære beskyttelessatus giver samme rettigheder og fordel som dem, der er forbundet med flygtningestatus i henhold til EU-retten og til national ret - spørgsmålet, om ansøgerens individuelle situation er relevant for undersøgelsen af, om de nævnte rettigheder og fordele er identiske.

C-180/17. X. og Y. mod Staatssecreataris van Veiligheid en Justite. Afsagt den 26. september 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik og for asyl og subsidiær beskyttelse - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - direktiv 2008/115/EF - artikel 13 - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 18, artikel 19, stk. 2, og artikel 47 - adgang til effektive retsmidler - princippet om non-refoulement - afgørelse om afslag på en ansøgning om international beskyttelse, som pålægger en forpligtelse til at vende tilbage - national lovgivning, der fastsætter mulighed for retslig prøvelse i anden instans - automatisk opsættende virkning, der er begrænset til sagen i første instans.

C-369/17. Shajin Ahmed mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, afsagt den 13. september 2018

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - direktiv 2011/95/EU - artikel 17 - udelukkelse fra subsidiær beskyttelsesstatus - grund - dom for en grov forbrydelse - vurdering af grovheden på grundlag af den straf, der ifaldes i henhold til national ret - lovlydgihed - nødvendigheden af individuel vurdering.

C-585/16. Serin Alheto mod Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za Bezhantsite, afsagt den 25. juli 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse - fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse - direktiv 2011/95/EU - artikel 12 - udelukkelse fra anerkendelse som flygtninge - personer, der er registreret hos De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - den omstændighed, at der for en flygtninge fra Palæstina foreligger et >>første asylland<< i UNRWA´s operationsområde - fælles procedurer for tildeling af international beskyttelse - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - retten til effektive retsmidler - fuldstændig og ex-nunc-undersøgelse - rækkevidden af førsteinstansrettens beføjelser - retsinstansens efterprøvelse af behovet for international beksyttelse - efterprøvelse af afvisningsgrunde.

C-31/09. Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 17. juni 2010.

Angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 68 EF og 234 EF, indgivet af Fővárosi Bíróság (Ungarn) ved afgørelse af 15. december 2008, indgået til DOmstolen den 26 januar 2009, i sagen: Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

C-364/11. Mostafa Abed El Karem El Kott m.fl. mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 19. december 2012.

Direktiv 2004/83/EF - minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - statsløse af palæstinensisk oprindelse, der har haft faktisk adgang til bistand fra De Forenede Nationers Nødhjælps- Arbejdsagentur for for palæstinensiske FLygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - disse statsløses ret til at lbive anerkendt som flygtninge på grundlag af artikel 12, stk. 1, litra a), andet punktum, i direktiv 2004/83 - anvendelsesbetingelser - bortfald >>af en eller anden grund<< af nævnte bistand fra UNRWA - bevis - følger for de berørte, der ansøger om flygtningestatus - ret til >>uden videre (...) at blive omfattet af dette i samme direktivs artikel 2, litra c), og tildeling af flygtningestatus i medfør af direktivets artikel 13.Senest opdateret: 26-04-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen