Øvrige domme afsagt af EU-domstolen

Her findes en oversigt med udvalgte domme, mm. afsagt af EU-Domstolen.

 

C-621/21, WS mod Intervyuirasjtj organ na Drzjavna agentsija za bezjantsite pri Ministerski svet, dom af 16. januar 2024

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles asylpolitik – direktiv 2011/95/EU – betingelser for anerkendelse af flygtningestatus – artikel 2, litra d) – grunde til forfølgelse – »tilhørsforhold til en bestemt social gruppe« – artikel 10, stk. 1, litra d) – forfølgelse – artikel 9, stk. 1 og 2 – sammenhæng mellem grunde til forfølgelse og forfølgelse eller mellem grunde til forfølgelse og manglende beskyttelse mod en sådan forfølgelse – artikel 9, stk. 3 – ikke-statslige aktører – artikel 6, litra c) – betingelser for subsidiær beskyttelse – artikel 2, litra f) – »alvorlig overlast« – artikel 15, litra a) og b) – vurdering af ansøgninger om international beskyttelse med henblik på anerkendelse af flygtningestatus eller tildeling af subsidiær beskyttelsesstatus – artikel 4 – kønsbestemt vold mod kvinder – vold i hjemmet – trussel om »æresforbrydelse

C-614/22, XXX mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dom af 23. november 2023

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/95/EU – standarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – mor til mindreårige flygtningebørn i Belgien – mor, der er »familiemedlem[…]« som omhandlet i direktivets artikel 2, litra j) – ansøgning om tildeling af afledt international beskyttelse indgivet af den nævnte mor – afslag – ingen forpligtelse for medlemsstaterne til at indrømme den berørte person ret til denne beskyttelse, hvis personen ikke individuelt opfylder betingelserne for tildeling – det nævnte direktivs artikel 20 og artikel 23, stk. 2 – ikke anvendelige

C-374/22, XXX mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dom af 23. november 2023

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/95/EU – standarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – far til mindreårige flygtningebørn født i Belgien – far, der ikke er »familiemedlem[…]« som omhandlet i direktivets artikel 2, litra j) – ansøgning om tildeling af afledt international beskyttelse indgivet af den nævnte far – afslag – ingen forpligtelse for medlemsstaterne til at indrømme den berørte person ret til denne beskyttelse, hvis personen ikke individuelt opfylder betingelserne for tildeling – det nævnte direktivs artikel 23, stk. 2 – bestemmelsen ikke anvendelig

C-125/22, X, Y og deres seks mindreårige børn mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dom af 9. november 2023

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 15 – betingelser for tildeling af subsidiær beskyttelse – hensyntagen til ansøgerens personlige stilling og forhold samt den generelle situation i hjemlandet – humanitær situation

C-151/22, S og A mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dom af 9. november 2023

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles asylpolitik – betingelser for at kunne tildeles flygtningestatus – direktiv 2011/95/EU – artikel 10, stk. 1, litra e), og artikel 10, stk. 2 – grundene til forfølgelse – »politisk anskuelse« – begreb – politiske anskuelser udviklet i værtsmedlemsstaten – artikel 4 – vurderingen af, om frygten for forfølgelse på grund af disse politiske anskuelser er velbegrundet

C-294/22, OFPRA mod SW, dom af 5. oktober 2023

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 12 – udelukkelse fra anerkendelse som flygtning – person, der er registreret hos De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) – betingelser for, at denne person uden videre kan påberåbe sig direktiv 2011/95 – bortfald af UNRWA’s beskyttelse eller bistand – manglende dækning af udgifter til lægebehandling – betingelser

C-663/21, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl mod AA, dom af 6. juli 2023

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/95/EU – standarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – artikel 14, stk. 4, litra b) – tilbagekaldelse af flygtningestatus – tredjelandsstatsborger, der er blevet idømt en endelig dom for en særlig grov forbrydelse – fare for samfundet – kontrol af forholdsmæssigheden – direktiv 2008/115/EF – tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – udsættelse af udsendelsen

C-8/22, XXX mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dom af 6. juli 2023

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/95/EU – standarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – artikel 14, stk. 4, litra b) – tilbagekaldelse af flygtningestatus – tredjelandsstatsborger, der er blevet idømt en endelig dom for en særlig grov forbrydelse – fare for samfundet – kontrol af forholdsmæssigheden

C-402/22, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mod M.A., dom af 6. juli 2023

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/95/EU – standarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – artikel 14, stk. 4, litra b) – tilbagekaldelse af flygtningestatus – tredjelandsstatsborger, der er blevet idømt en endelig dom for en særlig grov forbrydelse – fare for samfundet – kontrol af forholdsmæssigheden

C-756/21, X. mod International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, dom af 29. juni 2023

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – direktiv 2004/83/EF – minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – artikel 4, stk. 1, andet punktum – medlemsstatens samarbejde med ansøgeren om at vurdere de relevante elementer i ansøgningen – rækkevidde – en ansøgers almindelige troværdighed – artikel 4, stk. 5, litra e) – kriterier for vurdering – fælles procedurer for tildeling af international beskyttelse – direktiv 2005/85/EF – passende behandling – artikel 8, stk. 2 og 3 – domstolsprøvelse – artikel 39 – rækkevidde – medlemsstaternes procesautonomi – effektivitetsprincippet – rimelig frist for at træffe en afgørelse – artikel 23, stk. 2, og artikel 39, stk. 4 – konsekvenserne af en eventuel tilsidesættelse.

C-159/21, præjudiciel forelæggelse, GM mod Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ, dom af 22. september 2022

Præjudiciel forelæggelse – fælles asyl- og indvandringspolitik – direktiv 2011/95/EU – standarder for tildeling af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – fratagelse af denne status – direktiv 2013/32/EU – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – fare for den nationale sikkerhed – en specialiseret myndigheds stillingtagen – aktindsigt.

C-280/21, præjudiciel forelæggelse, P.I. mod Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos, dom af 12. januar 2023

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles asylpolitik – betingelser for anerkendelse af flygtningestatus – direktiv 2011/95/EU – artikel 10, stk. 1, litra e), og artikel 10, stk. 2 – grundene til forfølgelsen – begreberne »politisk anskuelse« og »tillagt politisk anskuelse« – en asylansøgers forsøg på i sit hjemland at forsvare sig med retsmidler mod ikke-statslige aktører, der handler ulovligt, og som kan anvende den pågældende stats repressive midler.

C-720/20, RO mod Bundesrepublik Deutschland, afsagt den 1. august 2022

Præjudiciel forelæggelse – fælles asylpolitik – kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse – forordning (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) – ansøgning om international beskyttelse indgivet af en mindreårig i den medlemsstat, hvor den mindreårige er født – denne mindreåriges forældre, der tidligere har opnået flygtningestatus i en anden medlemsstat – artikel 3, stk. 2 – artikel 9 – artikel 20, stk. 3 – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – antagelse af ansøgningen om international beskyttelse til realitetsbehandling og ansvaret for behandlingen af denne ansøgning.

C-483/20, XXXX mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, afsagt den 22. februar 2022  

Præjudiciel forelæggelse – fælles asylpolitik – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – afvisning af en ansøgning om international beskyttelse, der er blevet indgivet i en medlemsstat af en tredjelandsstatsborger, som har opnået flygtningestatus i en anden medlemsstat, når denne tredjelandsstatsborgers mindreårige barn, der har subsidiær beskyttelsesstatus, opholder sig i den første medlemsstat – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7 – ret til respekt for familieliv – artikel 24 – barnets tarv – ingen tilsidesættelse af artikel 7 og 24 i chartret om grundlæggende rettigheder som følge af afvisningen af ansøgningen om international beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 23, stk. 2 – medlemsstaternes forpligtelse til at sikre opretholdelsen af familiens enhed for personer med international beskyttelse.

C-821/19, Europa-kommissionen mod Ungarn, afsagt den 16. november 2021

Traktatbrudssøgsmål – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – direktiv 2013/32/EU og 2013/33/EU – procedure for tildeling af international beskyttelse – afvisningsgrunde – begreberne »sikkert tredjeland« og »første asylland« – hjælp ydet til asylansøgere – kriminalisering – forbud mod indrejse i den pågældende medlemsstats grænsezone.

C-349/20, NB og AB mod Secretary of State for the Home Department, afsagt den 3. marts 2022

Præjudiciel forelæggelse – fælles asyl- og indvandringspolitik – standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse – direktiv 2004/83/EF – artikel 12 – udelukkelse fra anerkendelse som flygtning – statsløs person af palæstinensisk oprindelse, der er registreret hos De Forenede Nationers Nødhjælps- og Arbejdsagentur (for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten) (UNRWA) – betingelser for uden videre at have ret til at blive omfattet af direktiv 2004/83/EF – bortfald af UNRWA’s beskyttelse eller bistand.

C-921-19, C LH mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, afsagt den 10. juni 2021

Præjudiciel forelæggelse – grænsekontrol, asyl og indvandring – asylpolitik – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 40, stk. 2 – fornyet ansøgning – nye elementer eller oplysninger – begreb – dokumenter, hvis ægthed ikke kan fastslås, eller hvis kilde ikke kan efterprøves objektivt – direktiv 2011/95/EU – artikel 4, stk. 1 og 2 – vurdering af beviserne – den pågældende medlemsstats pligt til samarbejde.

C-91/20, LW mod Bundesrepublik Deutschland, afsagt den 9. november 2021

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 3 og 23 – gunstigere standarder, som medlemsstaterne kan opretholde eller indføre med henblik på at udvide retten til asyl eller subsidiær beskyttelse til at omfatte familiemedlemmer til personer med international beskyttelse – afledt tildeling af en forælders flygtningestatus til dennes mindreårige barn – opretholdelse af familiens enhed – barnets tarv.

C-18/20, XY mod Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, afsagt den 9. september 2021

Præjudiciel forelæggelse – grænsekontrol, asyl og indvandring – asylpolitik – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 40 – fornyet ansøgning – nye elementer eller oplysninger – begreb – omstændigheder, der allerede forelå inden den endelige afslutning af en procedure vedrørende en tidligere ansøgning om international beskyttelse – princippet om retskraft – ansøgerens skyld.

C-57 og C-101/09, B og D mod Bundesrepublik Deutschland, afsagt den 9. november 2010

Direktiv 2004/83/EF – minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – artikel 12 – udelukkelse fra at blive anerkendt som flygtning – artikel 12, stk. 2, litra b) og c) – begrebet »alvorlig ikke-politisk forbrydelse« – begrebet »handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger« – tilknytning til en organisation involveret i terrorhandlinger – efterfølgende optagelse af denne organisation på listen over personer, grupper og enheder, der udgør bilaget til fælles holdning 2001/931/FUSP – individuelt ansvar for en del af de handlinger, der er begået af denne organisation – betingelser – ret til asyl på grundlag af national forfatningsret – forenelighed med direktiv 2004/83/EF.

C-901/19, præjudiciel forelæggelse, C.F. og D.N. mod Tyskland, dom af 10. juni 2021

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – betingelser for tildeling af subsidiær beskyttelse – artikel 15, litra c) – begrebet »alvorlig og individuel trussel« mod en civilpersons liv eller fysiske integritet som følge af vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt – national lovgivning, der fastsætter et minimum af civile ofre (døde og sårede) i det pågældende område.

C-507/19, præjudiciel forelæggelse, XT. mod Bundesrepublik Deutschland, dom af 13. januar 2021

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 12 – udelukkelse fra anerkendelse som flygtning – statsløs af palæstinensisk oprindelse, der er registreret hos De Forenede Nationers Nødhjælps- og Arbejdsagentur for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) – betingelserne for uden videre at have ret til at blive omfattet af direktiv 2011/95 – bortfald af UNRWA’s beskyttelse eller bistand.

C-441/19, præjudiciel forelæggelse, TQ mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dom af 14. januar 2021

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – direktiv 2008/115/EF – fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – artikel 5, litra a), artikel 6, stk. 1 og 4, artikel 8, stk. 1, og artikel 10 – afgørelse om tilbagesendelse vedrørende en uledsaget mindreårig – barnets tarv – den pågældende medlemsstats forpligtelse til inden vedtagelsen af en afgørelse om tilbagesendelse at sikre sig, at denne mindreårige sendes tilbage til et familiemedlem, til en udpeget værge eller til passende modtagelsesfaciliteter i tilbagesendelseslandet – sondring med henblik på tildeling af opholdsret, der alene foretages på grundlag af den mindreåriges alder – afgørelse om tilbagesendelse, der ikke er ledsaget af udsendelsesforanstaltninger.

C-255/19, præjudiciel forelæggelse, OA mod Secretary of State for the Home Department, dom af 20. januar 2021

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2004/83/EF – minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – egenskab af flygtning – artikel 2, litra c) – ophør af flygtningestatus – artikel 11 – ændring af omstændighederne – artikel 11, stk. 1, litra e) – mulighed for at søge beskyttelse i hjemlandet – bedømmelseskriterier – artikel 7, stk. 2 – økonomisk og social støtte – ikke relevant.

C-175/08, C-176/08, C-178/08 og C-179/08, præjudiciel forelæggelse, Abdulla, Hasan, Adem, Rashi og Jamal mod Budensrepublik Deutschland, dom af 2. marts 2010

Direktiv 2004/83/EF – minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – status som »flygtning« – artikel 2, litra c) – ophør af flygtningestatus – artikel 11 – ændring af omstændighederne – artikel 11, stk. 1, litra e) – flygtning – ikke velbegrundet frygt for forfølgelse – vurdering – artikel 11, stk. 2 – tilbagekaldelse af flygtningestatus – bevis – artikel 14, stk. 2.

C-517/17, præjudiciel forelæggelse, Milkiyas Addis mod Tyskland, dom af 16. juli 2020

 

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 14 og 34 – forpligtelse til at tilbyde en ansøger om international beskyttelse en personlig samtale, inden der træffes en afgørelse om afvisning – tilsidesættelse af forpligtelsen i første instans – følger.

 

C-564/18, præjudiciel forelæggelse, LH mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, Afsagt den 19. marts 2020

 

Præjudiciel forelæggelse – asylpolitik – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – ansøgning om international beskyttelse – artikel 33, stk. 2 – afvisningsgrunde – national lovgivning, der fastsætter afvisning af ansøgningen, hvis ansøgeren er indrejst i den pågældende medlemsstat via et land, hvor den pågældende ikke er udsat for forfølgelse eller alvorlig overlast, eller hvis dette land yder en tilstrækkelig beskyttelse – artikel 46 – adgang til effektive retsmidler – retslig prøvelse af administrative afgørelser om afvisning af ansøgninger om international beskyttelse – tidsfrist på otte dage for at træffe afgørelse – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

 

C-540/17 og C-541/17. Adel Hamed og Amar Omar mod Tyskland. Afsagt den 13. november 2019.

Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Area of freedom, security and justice — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Article 33(2)(a) — Rejection by the authorities of a Member State of an application for asylum as being inadmissible because of the prior granting of refugee status in another Member State — Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Substantial risk of suffering inhuman or degrading treatment — Living conditions of those granted refugee status in that other Member State.

Uofficiel oversættelse af præmisserne 30-43, da dommen kun findes på tysk og fransk

C-233/18. Zubair Haqbin mod Belgien. Afsagt den 12. november 2019.

Præjudiciel forelæggelse – personer, der ansøger om international beskyttelse – direktiv 2013/33/EU – artikel 20, stk. 4 og 5 – alvorlige overtrædelser af de bestemmelser, der er fastlagt for indkvarteringscentrene, eller grov voldelig adfærd – rækkevidden af medlemsstaternes ret til at iværksætte sanktioner – uledsaget mindreårig – indskrænkning eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold.

C-720/17. Mohammed Bilali mod Østrig. Afsagt den 23. maj 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – subsidiær beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 19 – tilbagekaldelse af subsidiær beskyttelsesstatus – fejl fra administrationens side vedrørende de faktiske omstændigheder.

C-391/16, C-77/17 og C-78/17. M, X og X mod Tjekkiet og Belgien. Afsagt den 14. maj 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – international beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – flygtningestatus – artikel 14, stk. 4-6 – afslag på tildeling af flygtningestatus eller tilbagekaldelse heraf i tilfælde af fare for sikkerheden eller samfundet i værtsmedlemsstaten – gyldighed – artikel 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 78, stk. 1, TEUF – artikel 6, stk. 3, TEU – Genèvekonventionen.

C-297/17, C-318/17, C-319/17 og C-438/17. Ibrahim og andre mod Tyskland. Afsagt den 19. marts 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – myndighederne i en medlemsstats afvisning af en ansøgning om asyl som følge af tidligere tildeling af subsidiær beskyttelse i en anden medlemsstat – artikel 52 – direktivets tidsmæssige anvendelsesområde – artikel 4 og 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – systemiske mangler ved asylproceduren i denne anden medlemsstat – systematisk afslag på asylansøgninger – reel og påvist risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling – levevilkårene for personer med subsidiær beskyttelsesstatus i denne sidstnævnte stat.

C-56/17. Bahtiyar Fathi mod Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den 4. oktober 2018

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – grænser, asyl og indvandring – forordning (EU) nr. 604/2013 – artikel 3 – afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne – behandling af en ansøgning om international beskyttelse, uden at det udtrykkeligt er afgjort, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen – direktiv 2011/95/EU – artikel 9 og 10 – forfølgelse på grund af religion – bevis – iransk lovgivning om apostasi – direktiv 2013/32/EU – artikel 46, stk. 3 – effektive retsmidler.

C-652/16. Nigyar Rauf Ahmedbekova og Rauf Emin Ogla Ahmedbekov mod Zametstnik-presedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den . oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse – direktiv 2011/95/EU – artikel 3, 4, 10 og 23 – ansøgninger om international beskyttelse indgivet særskilt af medlemmerne af samme familie – individuel bedømmelse – hensyntagen til trusler mod et medlem af familien ved den individuelle vurdering af et andet familiemedlems ansøgning – gunstigere standarder, som kan opretholdes eller indføres af medlemsstaterne for at udvide asylet eller den subsidiære beskyttelse til medlemmerne af familien til personen med international beskyttelse – bedømmelse af årsagerne til forfølgelse – aserbajdsjansk statsborgers deltagelse i et sagsanlæg mod sit hjemland ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – fælles procedurestandarder – direktiv 2013/32/EU – artikel 46 – retten til effektive retsmidler – fuldstændig og ex-nunc-undersøgelse – årsagerne til forfølgelse eller faktiske forhold fortiet for den besluttende myndighed, men påberåbt i forbindelse med sagen anlagt til prøvelse af denne myndigheds afgørelse.

C-662/17. E.G. mod Republika Slovenija. Afsagt den 18. oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse – det fælles europæiske asylsystem – direktiv 2013/32/EU – artikel 46, stk. 2 – klage over eller søgsmål anlagt til prøvelse af et afslag på tildeling af flygtningestatus, men indrømmelse af subsidiær beskyttelsesstatus – antagelse til realitetsbehandling – manglende tilstrækkelig interesse, når den indrømmede subsidiære beskyttelsesstatus giver samme rettigheder og fordele som dem, der er forbundet med flygtningestatus i henhold til EU-retten og til national ret – spørgsmålet, om ansøgerens individuelle situation er relevant for undersøgelsen af, om de nævnte rettigheder og fordele er identiske.

C-180/17. X. og Y. mod Staatssecreataris van Veiligheid en Justite. Afsagt den 26. september 2018.

Præjudiciel forelæggelse – fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 46 – direktiv 2008/115/EF – artikel 13 – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 18, artikel 19, stk. 2, og artikel 47 – adgang til effektive retsmidler – princippet om non-refoulement – afgørelse om afslag på en ansøgning om international beskyttelse, som pålægger en forpligtelse til at vende tilbage – national lovgivning, der fastsætter mulighed for retslig prøvelse i anden instans – automatisk opsættende virkning, der er begrænset til sagen i første instans.

C-369/17. Shajin Ahmed mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, afsagt den 13. september 2018

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – grænser, asyl og indvandring – flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – direktiv 2011/95/EU – artikel 17 – udelukkelse fra subsidiær beskyttelsesstatus – grunde – dom for en grov forbrydelse – vurdering af grovheden på grundlag af den straf, der ifaldes i henhold til national ret – lovlighed – nødvendigheden af en individuel vurdering.

C-585/16. Serin Alheto mod Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za Bezhantsite, afsagt den 25. juli 2018.

Præjudiciel forelæggelse - fælles politik for asyl og subsidiær beskyttelse - fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse - direktiv 2011/95/EU - artikel 12 - udelukkelse fra anerkendelse som flygtninge - personer, der er registreret hos De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - den omstændighed, at der for en flygtninge fra Palæstina foreligger et >>første asylland<< i UNRWA´s operationsområde - fælles procedurer for tildeling af international beskyttelse - direktiv 2013/32/EU - artikel 46 - retten til effektive retsmidler - fuldstændig og ex-nunc-undersøgelse - rækkevidden af førsteinstansrettens beføjelser - retsinstansens efterprøvelse af behovet for international beksyttelse - efterprøvelse af afvisningsgrunde.

C-31/09. Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 17. juni 2010.

Direktiv 2004/83/EF – minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge – statsløs palæstinenser, som ikke har anmodet om beskyttelse eller bistand fra FN’s Nødhjælps- og Arbejdsagentur for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) – ansøgning om flygtningestatus – afslag med den begrundelse, at betingelserne fastsat i artikel 1, afsnit A, i konventionen om flygtninges retsstilling, undertegnet i Genève den 28. juli 1951, ikke er opfyldt – denne statsløse persons ret til at blive anerkendt som flygtning på grundlag af artikel 12, stk. 1, litra a), andet punktum, i direktiv 2004/83.

C-364/11. Mostafa Abed El Karem El Kott m.fl. mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, afsagt den 19. december 2012.

Direktiv 2004/83/EF - minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - statsløse af palæstinensisk oprindelse, der har haft faktisk adgang til bistand fra De Forenede Nationers Nødhjælps- Arbejdsagentur for for palæstinensiske FLygtninge i Mellemøsten (UNRWA) - disse statsløses ret til at lbive anerkendt som flygtninge på grundlag af artikel 12, stk. 1, litra a), andet punktum, i direktiv 2004/83 - anvendelsesbetingelser - bortfald >>af en eller anden grund<< af nævnte bistand fra UNRWA - bevis - følger for de berørte, der ansøger om flygtningestatus - ret til >>uden videre (...) at blive omfattet af dette i samme direktivs artikel 2, litra c), og tildeling af flygtningestatus i medfør af direktivets artikel 13.Senest opdateret: 19-12-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen