Domme afsagt af EU-domstolen vedr. fortolkningen af tilbagesendelsesdirektivet

Domme afsagt af EU-domstolen vedr. fortolkningen af tilbagesendelsesdirektivet.

C-528/21, M.D. v. Ungarn, dom af 27. april 2023

Præjudiciel forelæggelse – indvandringspolitik – artikel 20 TEUF – effektiv nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som er tildelt ved en status som unionsborger – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – direktiv 2008/115/EF – fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – artikel 5, 11 og 13 – direkte virkning – ret til en effektiv domstolsprøvelse – afgørelse om forbud mod indrejse og ophold vedtaget over for en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en mindreårig unionsborger – trussel mod den nationale sikkerhed – manglende hensyntagen til denne tredjelandsstatsborgers individuelle situation – afslag på fuldbyrdelse af en retsafgørelse, hvorved virkningerne af denne afgørelse om forbud udsættes – følger.

 

C-825/21, præjudiciel forelæggelse, UP mod Centre Public d’action sociale de Liège, dom af 20. oktober 2022

 

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – indvandringspolitik – direktiv 2008/115/EF – tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – asylansøgning – afslag – pålæg om at forlade landet – artikel 6, stk. 4 – ansøgning om opholdstilladelse af lægelige grunde – ansøgning, der kan antages til realitetsbehandling – meddelelse af midlertidig opholdstilladelse under behandlingen af ansøgningen – afslag på ansøgningen – social bistand – afslag – betingelse om lovligt ophold – manglende afgørelse om tilbagesendelse – en midlertidig opholdstilladelses virkning for pålægget om at forlade landet.

C-69/21, præjudiciel forelæggelse, X mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dom af 22. november 2022

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – artikel 4, 7 og 19 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling – respekt for privatliv og familieliv – beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering – opholdsret af medicinske årsager – fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – direktiv 2008/115/EF – tredjelandsstatsborger, der lider af en alvorlig sygdom – medicinsk behandling med henblik på smertelindring – behandling ikke tilgængelig i oprindelseslandet – betingelser, hvorunder udsendelsen skal udsættes.

Senest opdateret: 19-12-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen