Domme afsagt af EU-domstolen vedr. fortolkningen af tilbagesendelsesdirektivet

Domme afsagt af EU-domstolen vedr. fortolkningen af tilbagesendelsesdirektivet.

C-825/21, præjudiciel forelæggelse, UP mod Centre Public d’action sociale de Liège, dom af 20. oktober 2022

EU-Domstolen udtalte, at artikel 6, stk. 4, i tilbagesendelsesdirektivet (2008/115/EF) ikke er til hinder for en lovgivning, hvorefter meddelelse af en opholdsret under behandlingen af en ansøgning om humanitær opholdstilladelse medfører en stiltiende tilbagekaldelse af en tidligere truffet afgørelse om tilbagesendelse.

C-69/21, præjudiciel forelæggelse, X mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dom af 22. november 2022

EU-Domstolen udtalte, at tilbagesendelsesdirektivet (2008/115/EF) sammenholdt med Chartrets artikel 1, 4 og 7 samt artikel 19, stk. 2, er til hinder for, at en afgørelse om tilbagesendelse kan træffes over for en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold på en medlemsstats område, der lider af en alvorlig sygdom, og som i det tredjeland, hvortil den pågældende vil blive udsendt, vil være udsat for en risiko for en betydelig forøgelse af de af sygdommen forvoldte smerter som følge af, at den eneste effektive smertebehandling er forbudt i det nævnte land. EU-Domstolen bemærkede, at der er en alvorstærskel, og at der skal foreligge vægtige grunde for at antage, at en tilbagesendelse vil udsætte den pågældende for en reel risiko for betydelig, hurtig og varig forringelse af dennes fysiske og/eller psykiske helbredstilstand. EU-Domstolen fastslog videre, at en medlemsstat ikke kan fastsætte en forudbestemt periode, inden for hvilken smerteforøgelsen skal indtræde for at udelukke en afgørelse om tilbagesendelse. EU-Domstolen fastlog endvidere, at en medlemsstat skal sikre, at den pågældende tredjelandsstatsborger modtager sundhedspleje under udsendelse og i modtagerlandet efter udsendelsen, såfremt denne har behov for det.

Senest opdateret: 27-04-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen