FN´s konvention om barnets rettigheder, herunder udtalelser fra CRC

 

Kolofon

Titel: FN’s konvention om barnets rettigheder (CRC)

Udgiver: Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen

Ansvarlig institution: Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen

Copyright: Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen

Emneord: CRC, FN’s Børnekomité, børn, barnets tarv.

Resumé: Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen har udarbejdet et fælles notat og en fælles database vedrørende CRC.

Adgang til Børnekomitéens hjemmeside kan ske på følgende http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Sprog: dansk

Version: 1.1

URL:

Dato:
Format: html, css, gif, pdf

Inventarliste:

Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:Flygtningenævnet

Adelgade 11-13

DK-1304 København K

Telf.: +45 33 92 33 34

Fax: +45 39 20 45 05

E-mail: fln@fln.dkellerUdlændingestyrelsen

Ryesgade 53

DK-2100 København Ø

Telf.: +45 35 36 66 00

Fax: +45 35 36 19 16

E-mail: us@us.dk  

FN’s konvention om barnets rettigheder (CRC)

1.       Indledning

FN’s konvention om barnets rettigheder (CRC) blev vedtaget i 1989 af FN’s Generalforsamling og trådte i kraft den 2. september 1991. Danmark ratificerede konventionen den 5. juli 1991, og den trådte i kraft den 18. august 1991.

Konventionen findes i bekendtgørelse nr. 6 af 5. oktober 1995.

2.       FN’s Børnekomité

FN’s komité om barnets rettigheder (Børnekomitéen) blev oprettet i 1991 i henhold til konventionens artikel 43 og består af 18 medlemmer, som sædvanligvis mødes tre gange årligt. Medlemmerne vælges af de stater, der har tiltrådt konventionen. Komitéen overvåger medlemsstaternes implementering af nationale tiltag, der realiserer konventionens forpligtelser. De deltagende stater skal afgive beretninger til komitéen om de foranstaltninger, de træffer for at gennemføre deres forpligtelser ifølge konventionen.

Den 27. august 2002 ratificerede Danmark den valgfri tillægsprotokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, og den trådte i kraft den 27. september 2002.

Den 24. juli 2003 ratificerede Danmark den valgfri tillægsprotokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, og den trådte i kraft den 24. august 2003.

Senest har Danmark den 7. oktober 2015 ratificeret den valgfri tillægsprotokol af 19. december 2011 om en procedure for henvendelser til konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder, og den trådte i kraft den 7. januar 2016. Danmark har ved ratificeringen anerkendt komitéens kompetence til at behandle klager over medlemsstater for krænkelse af de i konventionen givne rettigheder fra enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der er undergivet den enkelte stats jurisdiktion – den såkaldte individuelle klageadgang, jf. tillægsprotokollens artikel 1 og 5.

Komitéens udtalelser m.v. kan findes i komitéens database:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5

3.       Centrale artikler i CRC og General Comment no. 6

CRC’s artikler 3, 12, 22 og 37 har følgende ordlyd:

Artikel 3

”1. I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række.

2. Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for dettes trivsel under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der gælder for barnets forældre, værge eller andre personer med juridisk ansvar for barnet, og skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler.

3. Deltagerstaterne skal sikre, at institutioner, tjenester og organer med ansvar for omsorg for eller beskyttelse af børn skal være i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af kompetente myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, personalets antal og egnethed samt sagkyndigt tilsyn.”

Artikel 12

"1. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

2. Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.”

Artikel 22

”1. Deltagerstaterne skal tage passende forholdsregler til at sikre, at et barn, som søger flygtningestatus, eller som anses som flygtning i overensstemmelse med gældende international eller national ret og praksis, uanset om det kommer alene eller er ledsaget af sine forældre eller af en anden person, får passende beskyttelse og humanitær bistand og nyder de rettigheder, som er angivet i denne konvention og i andre internationale instrumenter vedrørende menneskerettigheder eller humanitære forhold, hvori den pågældende stat deltager.

2. Med dette for øje skal deltagerstaterne i det omfang, de anser det for passende, samarbejde om enhver bestræbelse udfoldet af De Forenede Nationer og andre ansvarlige mellemstatslige organisationer eller private organisationer, der samarbejder med De Forenede Nationer, med henblik på at beskytte og bistå et sådant barn og på at spore forældrene eller andre medlemmer af familien til ethvert barn, der er flygtning, med det formål at opnå de oplysninger, der er nødvendige for at barnet skal kunne genforenes med sin familie. Såfremt ingen af forældrene eller andre familiemedlemmer kan findes, skal barnet nyde samme beskyttelse som ethvert andet barn, der permanent eller midlertidigt er afskåret fra sine familiemæssige omgivelser uanset årsagen, i overensstemmelse med denne konvention.”

Artikel 37

”Deltagerstaterne skal sikre, at:

(a) intet barn gøres til genstand for tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Hverken dødsstraf eller fængsel på livstid uden mulighed for løsladelse skal kunne idømmes for forbrydelser begået af personer under 18 år;

(b) intet barn ulovligt eller vilkårligt berøves sin frihed. Anholdelse, tilbageholdelse eller fængsling af et barn skal følge lovens forskrifter og må kun bruges som en sidste udvej og for det kortest mulige passende tidsrum;

(c) ethvert barn, der er berøvet friheden, behandles menneskeligt og med respekt for menneskets naturlige værdighed og på en måde, der tager hensyn til deres aldersmæssige behov. Især skal ethvert barn, der er berøvet friheden, holdes adskilt fra voksne, medmindre en sådan adskillelse ikke anses at tjene barnets tarv, og skal have ret til at opretholde kontakt med sin familie gennem brevveksling og besøg, bortset fra under særlige omstændigheder;

(d) ethvert barn, der er berøvet sin frihed, har ret til hurtig juridisk og anden passende bistand samt ret til at få lovligheden af sin frihedsberøvelse prøvet ved en domstol eller anden kompetent, uafhængig og upartisk myndighed og til hurtig afgørelse af enhver sådan sag.”

 

Af Børnekomitéens General Comment No. 6 fremgår blandt andet følgende:

Pkt. 27

”27. Furthermore, in fulfilling obligations under the Convention, States shall not return a child to a country where there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm to the child, such as, but by no means limited to, those contemplated under articles 6 and 37 of the Convention, either in the country to which removal is to be effected or in any country to which the child may subsequently be removed. Such non-refoulement obligations apply irrespective of whether serious violations of those rights guaranteed under the Convention originate from non-State actors or whether such violations are directly intended or are the indirect consequence of action or inaction. The assessment of the risk of such serious violations should be conducted in an age and gender-sensitive manner and should, for example, take into account the particularly serious consequences for children of the insufficient provision of food or health services.”

 

4.        Danske klagesager

Afsluttede sager i 2023:

F.M.A. og H.K.A. mod Danmark (sagsnr. 140/2021), udtalelse af 16. maj 2023 (Somalia)

Afsluttede sager i 2022:

H.K. mod Danmark (sagsnr. 99/2019) udtalelse af 13. juli2022 (Indien)

S.S.F. mod S.M.F. mod Danmark (sagsnr. 96/2019) udtalelse af 24. juni 2022 (Somalia)

Afsluttede sager i 2021:

R. H. M. v. Denmark (sagsnr. 83/2019) udtalelse af 4. februar 2021 (Somalia)

Afsluttede sager i 2020:

W.M.C. v. Danmark (sagsnr. 31/2017, udtalelse af 27. oktober 2020 (Kina)

Afsluttede sager i 2019:

A.S. mod Danmark (sagsnr 36/2017), udtalelse af 26. september 2019    

A.P. og K.P. mod Danmark (sagsnr. 33/2017), udtalelse af 25. september 2019)

K.H., M.H. og E.H. v. Danmark (sagsnr. 32/2017), udtalelse af 18. september 2019    

Afsluttede sager i 2018:

I.A.M. v. Denmark (sag nr. 3/2016)

A.Y. v. Denmark (sag nr. 7/2016)

 

5. Udtalelser fra komitéen vedrørende andre lande end Danmark

A.B. v. Finland (sagsnr. 51/2018) udtalelse af 4. februar 2021 (Rusland)

V.A. mod Schweiz (sagsnr. 56/2018) udtalelse af 30. oktober 2020

 

5.1  Aldersundersøgelser og afgørelser

M.B. mod Spanien (sagsnr. 28/2017), udtalelse af 27. oktober 2020 (Guinea)

S.M.A. mod Spanien (sagsnr. 40/2018), udtalelse af 2. november 2020 (Guinea)

M.A.B. v. Spanien (24/2017), udtalelse af 24. marts 2020  

J.A.B. v. Spain (22/2017), udtalelse 31. maj 2019

A.L. v. Spain (16/2017), udtalelse af 31. maj 2019

N.B.F. v. Spain (11/2017), udtalelse af 27. september 2018 (Elfenbenskysten)

Senest opdateret: 23-09-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen