Dublin-afgørelser fra EU-Domstolen

C-194/19, præjudiciel forelæggelse, H.A. mod Belgien, dom af 15. april 2021

Fortolkning af artikel 27 i Dublinforordningen sammenholdt med EU-Chartrets artikel 47. EU-Domstolen fandt blandt andet, at artiklerne skal fortolkes således, at den ret, der behandler en sag om annullation af en afgørelse om overførsel, ved denne behandling skal kunne tage hensyn til omstændigheder, der er indtruffet efter afgørelsen om overførsel, hvis dette er afgørende for den korrekte anvendelse af forordningen

C-194/19, præjudiciel forelæggelse, H.A. mod Belgien, dom af 15. april 2021

Fortolkning af artikel 27 i Dublinforordningen sammenholdt med EU-Chartrets artikel 47. Medlemsstaterne er forpligtet til at tage hensyn til omstændigheder, der er indtruffet efter der er truffet afgørelse i en sag. På tidspunktet for mødet forelå alene Generaladvokatens forslag til afgørelse. Det blev besluttet at optage dommen, såfremt den blev afsagt inden det følgende møde og var i overensstemmelse med GA’s forslag til afgørelse.

 

C-207/17, C-318/17, C-319/17 og 438/17. Ibrahim og andre mod Tyskland. Afsagt den 19. marts 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – myndighederne i en medlemsstats afvisning af en ansøgning om asyl som følge af tidligere tildeling af subsidiær beskyttelse i en anden medlemsstat – artikel 52 – direktivets tidsmæssige anvendelsesområde – artikel 4 og 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – systemiske mangler ved asylproceduren i denne anden medlemsstat – systematisk afslag på asylansøgninger – reel og påvist risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling – levevilkårene for personer med subsidiær beskyttelsesstatus i denne sidstnævnte stat.

C-582/17 og C-583/17. H. og R. mod Nederlandene. Afsagt den 2. april 2019

Præjudiciel forelæggelse – afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse – forordning (EU) nr. 604/2013 – artikel 18, stk. 1, litra b)-d) – artikel 23, stk. 1 – artikel 24, stk. 1 – tilbagetagelsesprocedure – ansvarlighedskriterier – ny ansøgning indgivet i en anden medlemsstat – artikel 20, stk. 5 – igangværende afgørelsesprocedure – tilbagetrækning af ansøgningen – artikel 27 – retsmidler.

C-163/17. Jawo mod Tyskland. Afsagt den 19. marts 2019

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – Dublinsystemet – forordning (EU) nr. 604/2013 – overførsel af asylansøgeren til den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse – begrebet »forsvinde« – betingelser for forlængelse af overførselsfristen – artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – alvorlig risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling efter afslutningen af asylproceduren – levevilkår for personer med international beskyttelse i den nævnte medlemsstat.

C-661/17. M.A., S.A. og A.Z. mod Irland. Afsagt den 23. januar 2019

Præjudiciel forelæggelse - asylpolitik - kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - diskretionære klausuler - bedømmelseskriterier.

C-47/17 og C-48/17. X og X. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Afsagt den 13. november 2018

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - forordning (EF) nr. 1560/2003 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse - afgørelseskriterier og -procedurer - anmodning om overtagelse eller tilbagetagelse af en asylansøger - negativt svar fra den anmodede medlemsstat - anmodning om fornyet behandling - artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1560/2003 - svarfrist - udløb - virkninger.

C-56/17. Bahtiyar Fathi mod Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den 4. oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - forordning (EU) nr. 604/2013 - artikel 3 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - behandling af en ansøgning om international beskyttelse, uden at det udtrykkeligt er afgjort, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen - direktiv 2011/95/EU - artikel 9 og 10 - forfølgelse på grund af religion - bevis - iransk lovgivning om apostasi - direktiv 2013/32/EU - artikel 46, stk. 3 - effektive retsmidler.

C-213/17. X. mod Straatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Afsagt den 5. juli 2018

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behnadlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 17, 18, 23 og 24 - forudgående dsg om international beskyttelse, der er under behandling i en medlemsstat - ny ansøgning i en anden medlemsstat - ingen anmodning om tilbagetagelse inden for de fastsatte frister - overgivelse af den pågældende med henblik på strafforfølgning.

C-647/16. Adil Hassan mod Préfet du Pas-de-Calais. Afsagt den 31. maj 2018.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en medlemsstat - procedurer for overtagelse og tilbagetagelse - artikel 26, stk. 1 - vedtagelse og meddelelse af en afgørelse om overførsel, før den anmodede medlemsstat accepterer anmodningen om tilbagelselse.

C-353/16. MP mod UK. Afsagt den 24. april 2018.

Prædujiciel forelæggelse - asylpolitik - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 4 - direktiv 2004/83/EF - artikel 2, litra e) - betingelser for at være berettiget til subsidiær beskyttelse - artikel 15, litra b) - risiko for, at ansøgerens psykiske tilstand lider alvorlig overlast i tilfælde af tilbagesendelse til dennes hjemland - person, der har været udsat for tortur i sit hjemland.

C-360/16. Tyskland mod Aziz Hasan. Afsagt den 25. januar 2018.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - nærmere bestemmelser og frister for fremsættelsen af anmodning om tilbagetagelse - tredjelandsstatsborgers ulovlige tilbagevenden til en medlemsstat, som har foretaget en overførsel - artikel 24 - tilbagetagelsesprocedure - artikel 27 - retsmiddel - om fanget af domstolsprøvelsen - omstændigheder indtruffet efter overførslen.

C-473/16. F. vs. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Afsagt den 25. januar 2018

Præjuduciel forelæggelse - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 7 - respekt for privatliv og familieliv - direktiv 2011/95/EU - standarder for tildeling af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - frygt for forfølgelse på grund af seksuel orientering - artikel 4 - vurdering af kendsgerninger og omstændigheder - anvendelse af en sagkyndig fra en psykolog - psykologiske undersøgelser. 

C-201/16. Majid Shiri, også kendt som Madzhdi Shiri vs. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Afsagt 25. oktober 2017.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 27 - retsmiddel - omfanget af domstolsprøvelsen - artikel 29 - fristen for at gennemføre overførslen - manglende overførsel inden for den fastsatte frist - den ansvarlige medlemstats forpligtelser - ansvarsovergang - krav om en afgørelse fra den ansvarlige medlemsstat.

C-348/16. M.S. vs. Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internaziola. Afsagt 26. juli 2017.

Præjudiciel forelæggelse - asylpolitik - direktiv 2013/32/EU - artikel 12, 14, 31 og 46. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - søgsmål til rpøvelse af et afslag på en ansøgning om international beskyttelse - rettens mulighed for at træffe afgørelse uden at høre ansøgeren

C-646/16. Khadija Jafari, Zainab Jafari vs. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Afsagt den 26. juli 2017.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig fro behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet ag en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - tilstrømining af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som ønsker at opnå international beskyttelse - en medlemsstats offentlige myndigheder organiserer grænsepassagen med henblik på at sikre gennemrejse til en anden medlemsstat - undtagelsesvis tilladelse til indrejse af humanitære grunde - artikel 2, litra m) - udstedelse af et visum - artikel 13 - ulovlig passage af den ydre grænse.

C-670/16. Tsegezab Mengesteab vs. Bundesrepublik Deutschland. Afsagt den 26. juli 2017.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 20 - indledning af proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig - indgivelse af ansøgning om international beskyttelse - en af myndighederne udfærdiget rapport er kommet de kompetente myndigheder i hænde - artikel 21, stk. 1 - frist for indgivelse af en anmodning om overtagelse - ansvaret overgår til en anden medlemsstat - artikel 27 - retsmidler - omfanget af domstolsprøvelsen.

C-490/16. A.S. vs. Republika Slovenija. Afsagt den 26. juli 2017.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - tilstrømning af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som ønsker at opnå international beskyttelse - en medlemsstats offentlige myndigheder organiserer grænsepassagen med henblik på at sikre gennemrejse til en anden medlemsstat - undtagelsesvis tilladdelse til indrejse af humanitære grunde - artikel 13 - ulovlig passage af den ydre grænse - frist på 12 måneder regnet fra grænsepassagen - artikel 27 - retsmidler - omfanget af domstolsprøvelsen - artikel 29 - frist på seks måneder til at gennemføre overførslen - beregning af frister - gennemførelse af en prøvelse - opsættende virkning. 

C-578/16. C.K., H.F. og A.S. vs. Republika Slovenija. Afsagt den 16. februar 2017.

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - Dublinsystemet - forordning (EU) nr. 604/2013 - artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - umenneskelig eller nedværdigende behandling - overførsel af alvorligt syg asylansøger til den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af den pågældendes ansøgning - ingen væsentlige grunde til at tro, at der er påviste systemfejl i denne medlemsstat - forpligteler, der er pålagt den overførende medlemsstat.

C-155/15. George Karim vs. Migrationsverket. Afsagt den 7. juni 2016.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om asyl, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 18 - tilbagetagelse af en asylansøger, hvis ansøgning er under behandling - artikel 19 - ansvarets ophør - fravær fra medlemsstaternes område i mindst tre måneder - ny procedure til afgørelse af, hvilke medlemsstat der er ansvarlig – artikel 27 - retsmiddel - rækkevidde af domstolsprøvelsen.

C-63/15. Ghezelbash Mehrdad Ghezelbash vs. Staatssecretaris van Veilligheid en Justitie. Afsagt den 7. juni 2016.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der i en af medlemsstaterne er indgivet af en tredjelandsstatsborger -artikel 12 - udstedelse af opholdstilladelser eller visa - artikel 27 - retsmidler - omfanget af domstolsprøvelsen. I sag C-63/15, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Rechtbank Den Haag (ret i første instans i Haag, Nederlandene) ved afgørelse af 2. februar 2015, indgået til Domstolen den 12. februar 2015, i sagen:

C-695/15. Shiraz Baig Mirza vs. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Afsagt den 17. marts 2016

Præjudiciel forelæggelse - den præjudicielle hasteprocedure – forordning (EU) nr. 604/2013 - kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse - artikel 3, stk. 3 - medlemsstaternes mulighed for at sende en ansøger til et sikkert tredjeland - artikel 18 - den ansvarlige medlemsstats forpligtelser til at behandle ansøgningen, såfremt ansøgeren tages tilbage – direktiv 2013/32/EU - fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse - behandling af en ansøgning om international beskyttelse.

C-394-12. Shamso Abdullahi vs. Bundesasylamt. Afsagt den 10.december 2013.

Præjudiciel forelæggelse -  det fælles europæiske asylsystem -  forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning -  kontrol med overholdelsen af ansvarlighedskriterierne for behandlingen af en asylansøgning -  rækkevidden af prøvelsen.

C-4-11. Bundesrepublik Deutschland vs. Kaveh Puid. Afsagt den 14. november 2013.

Asyl -  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder -  artikel 4 - forordning (EF) nr. 343/2003 -  artikel 3, stk. 1 og 2 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne -  artikel 6-12 -  kriterier til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig - artikel 13 -  opsamlingsbestemmelse.

C-648-11. The Queen på vegne af MA, BT og DA vs. Secretary for the Home Department. Afsagt den 6. juni 2013.

Forordning (EF) nr. 343/2003 -  fastsættelse af den medlemsstat, der er ansvarlig - uledsaget mindreårig -  asylansøgninger, som er blevet indgivet successivt i to medlemsstater -  den mindreårige har ingen familiemedlemmer på en medlemsstats område - artikel 6, stk. 2, i forordning nr. 343/2003 - overførsel af den mindreårige til den medlemsstat, hvor vedkommende indgav sin første ansøgning - forenelighed -  barnets tarv -  chartrets artikel 24, stk. 2.

C-528-11. Zuheyr Frayeh Halaf vs. Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet. Afsagt den 30. maj 2013.

Asyl - forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 3, stk. 2 -  medlemsstaternes skøn - De Forenede Nationers Højkommissariat for flygtninges rolle -  medlemsstaternes forpligtelse til at opfordre denne institution til at afgive en udtalelse - foreligger ikke

C-245-11. K vs. Bundesasylamt. Afsagt den 6. november 2012.

Forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, som er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne -  humanitær klausul -  denne forordnings artikel 15 -  person, der er tildelt asyl i en medlemsstat, og som er afhængig af hjælp fra asylansøgeren, idet hun lider af en alvorlig sygdom - forordningens artikel 15, stk. 2 -  forpligtelse for denne medlemsstat, der ikke er ansvarlig i henhold til de i samme forordnings kapitel III fastsatte kriterier, til at behandle den asylansøgning, som nævnte asylansøger har indgivet – betingelser.

C-411-10 og C-493-10. N.S. vs. Secretary State for the Home Department og M. E. mfl. vs. Refugee Applications Commissioner. Afsagt den 21. december 2011.

EU-ret -  principper -  grundlæggende rettigheder -  gennemførelse af EU-retten -  forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling -  fælles europæisk asylsystem - forordning (EF) nr. 343/2003 -  begrebet »sikre lande« -  overførsel af en asylansøger til den ansvarlige medlemsstat -  forpligtelse -  afkræftelig formodning for, at denne medlemsstat overholder de grundlæggende rettigheder.


Senest opdateret: 30-01-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen