Beskyttelsen af udlændinges privat- og familieliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konventioner

Notatet – og i særdeleshed kapitel 4 og kapitel 5 – er opbygget, så det kan bruges som et opslagsværk for beslutningstagerne. Derfor er betydningen for EMD’s samlede afvejning af de enkelte elementer, som kan indgå i ”privatliv” og ”familieliv”, behandlet i hvert deres afsnit, f.eks. betydningen af længden af klagerens ophold i opholdslandet, af klagerens alder ved indrejsen i opholdslandet, af varigheden af klagerens børns ophold i opholdslandet og hvilken periode af deres barndom/ungdom, det drejer sig om, betydningen af hensynet til barnets tarv, af karakteren og intensiteten af forholdet mellem klageren og dennes børn, af helbredsforhold, af ægtefællens sprogkundskaber i forhold til klagerens hjemland, af familiemedlemmer i opholdslandet, som ikke udgør familieliv osv. EMD har i alle dommene lagt vægt på en flerhed af disse elementer, som tilsammen udgør den konkrete klagers privatliv/familieliv (men vægtet dem forskelligt afhængig af de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag) – og derfor vil alle dommene også fremgå under flere af afsnittene. Læseren vil derfor opleve en stor grad af gentagelse, når man går i gang med et nyt afsnit om et nyt element.

En anden faktor af stor betydning for EMD’s afvejning er baggrunden for, at udlændingen har fået frataget/ikke kan få meddelt opholdstilladelse i opholdslandet. På tværs af de nævnte afsnit med de enkelte elementer af privatliv og familieliv har vi derfor yderligere opdelt EMD’s praksis efter, hvad årsagen er til, at opholdslandet har ønsket at udsende den pågældende udlænding:

  1. alvorlig kriminalitet
  2. mindre alvorlig kriminalitet
  3. svig
  4. ulovligt ophold
  5. inddragelse, nægtelse af forlængelse og bortfald af en opholdstilladelse, hvor der ikke foreligger kriminalitet eller svig

og – i kapitel 5 om familieliv – 6. familiesammenføring med udlændinge, der har børn med lovligt ophold i opholdslandet.

Strukturen som opslagsværk betyder, at rigtig mange af dommene figurerer under flere afsnit, hvilket er årsagen til, at begge kapitler er meget omfattende – det er således ikke meningen, at beslutningstageren skal læse notatet i sin helhed, men at man kan slå op, hvilken vægt EMD har lagt på f.eks. længden af klagerens ophold i opholdslandet sammenholdt med f.eks. klagerens alder i denne periode (alder ved indrejsen) OG hvilken betydning det så havde for EMD’s afvejning, at klageren var f.eks. var udvist på grund af alvorlig kriminalitet eller fik inddraget sin opholdstilladelse på grund af svig overfor betydningen for EMD’s afvejning, hvis klageren alene var udvist på grund af mindre alvorlig kriminalitet eller slet ikke havde begået kriminalitet/svig.

Det har været overvejet, om der alene skulle indsættes links til dommene, så kapitlerne 4 og 5 blev mindre omfangsrige. Det er imidlertid besluttet, at det bedre illustrerer EMD’s pointer, at præmisserne er indsat med den præcise ordlyd, så læseren umiddelbart præsenteres herfor og ikke behøver at søge dommen frem. Vi har dog søgt at forkorte dommene, således at faktum indledningsvis beskrives ganske kort, ligesom indholdet af de præmisser, som vedrører andre elementer end det, der behandles i det aktuelle afsnit, så vidt det er muligt er opsummeret helt kort i brødtekstform. Der er dog en række domme, hvor det har været nødvendigt at indsætte hele præmisser også om andre elementer end det afsnitsaktuelle for den samlede forståelse af EMD’s afvejning og betydningen af det afsnitsaktuelle element i den forbindelse. 

Da der er tale om et dynamisk notat, vil det løbende blive opdateret med ny relevant praksis fra EMD og FN’s organer.

Notat om Beskyttelsen af udlændinges privat- og familieliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konventioner.

Senest opdateret: 15-03-2024
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen