Dublin-afgørelser fra EU-Domstolen

C-207/17, C-318/17, C-319/17 og 438/17. Ibrahim og andre mod Tyskland. Afsagt den 19. marts 2019.

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – myndighederne i en medlemsstats afvisning af en ansøgning om asyl som følge af tidligere tildeling af subsidiær beskyttelse i en anden medlemsstat – artikel 52 – direktivets tidsmæssige anvendelsesområde – artikel 4 og 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – systemiske mangler ved asylproceduren i denne anden medlemsstat – systematisk afslag på asylansøgninger – reel og påvist risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling – levevilkårene for personer med subsidiær beskyttelsesstatus i denne sidstnævnte stat.

C-582/17 og C-583/17. H. og R. mod Nederlandene. Afsagt den 2. april 2019

Præjudiciel forelæggelse – afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse – forordning (EU) nr. 604/2013 – artikel 18, stk. 1, litra b)-d) – artikel 23, stk. 1 – artikel 24, stk. 1 – tilbagetagelsesprocedure – ansvarlighedskriterier – ny ansøgning indgivet i en anden medlemsstat – artikel 20, stk. 5 – igangværende afgørelsesprocedure – tilbagetrækning af ansøgningen – artikel 27 – retsmidler.

C-163/17. Jawo mod Tyskland. Afsagt den 19. marts 2019

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – Dublinsystemet – forordning (EU) nr. 604/2013 – overførsel af asylansøgeren til den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse – begrebet »forsvinde« – betingelser for forlængelse af overførselsfristen – artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – alvorlig risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling efter afslutningen af asylproceduren – levevilkår for personer med international beskyttelse i den nævnte medlemsstat.

C-661/17. M.A., S.A. og A.Z. mod Irland. Afsagt den 23. januar 2019

Præjudiciel forelæggelse - asylpolitik - kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - diskretionære klausuler - bedømmelseskriterier.

C-47/17 og C-48/17. X og X. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Afsagt den 13. november 2018

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - forordning (EF) nr. 1560/2003 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse - afgørelseskriterier og -procedurer - anmodning om overtagelse eller tilbagetagelse af en asylansøger - negativt svar fra den anmodede medlemsstat - anmodning om fornyet behandling - artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1560/2003 - svarfrist - udløb - virkninger.

C-56/17. Bahtiyar Fathi mod Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. Afsagt den 4. oktober 2018.

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - forordning (EU) nr. 604/2013 - artikel 3 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - behandling af en ansøgning om international beskyttelse, uden at det udtrykkeligt er afgjort, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen - direktiv 2011/95/EU - artikel 9 og 10 - forfølgelse på grund af religion - bevis - iransk lovgivning om apostasi - direktiv 2013/32/EU - artikel 46, stk. 3 - effektive retsmidler.

C-213/17. X. mod Straatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Afsagt den 5. juli 2018

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behnadlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 17, 18, 23 og 24 - forudgående dsg om international beskyttelse, der er under behandling i en medlemsstat - ny ansøgning i en anden medlemsstat - ingen anmodning om tilbagetagelse inden for de fastsatte frister - overgivelse af den pågældende med henblik på strafforfølgning.

C-647/16. Adil Hassan mod Préfet du Pas-de-Calais. Afsagt den 31. maj 2018.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en medlemsstat - procedurer for overtagelse og tilbagetagelse - artikel 26, stk. 1 - vedtagelse og meddelelse af en afgørelse om overførsel, før den anmodede medlemsstat accepterer anmodningen om tilbagelselse.

C-353/16. MP mod UK. Afsagt den 24. april 2018.

Prædujiciel forelæggelse - asylpolitik - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 4 - direktiv 2004/83/EF - artikel 2, litra e) - betingelser for at være berettiget til subsidiær beskyttelse - artikel 15, litra b) - risiko for, at ansøgerens psykiske tilstand lider alvorlig overlast i tilfælde af tilbagesendelse til dennes hjemland - person, der har været udsat for tortur i sit hjemland.

C-360/16. Tyskland mod Aziz Hasan. Afsagt den 25. januar 2018.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - nærmere bestemmelser og frister for fremsættelsen af anmodning om tilbagetagelse - tredjelandsstatsborgers ulovlige tilbagevenden til en medlemsstat, som har foretaget en overførsel - artikel 24 - tilbagetagelsesprocedure - artikel 27 - retsmiddel - om fanget af domstolsprøvelsen - omstændigheder indtruffet efter overførslen.

C-473/16. F. vs. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Afsagt den 25. januar 2018

Præjuduciel forelæggelse - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 7 - respekt for privatliv og familieliv - direktiv 2011/95/EU - standarder for tildeling af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - frygt for forfølgelse på grund af seksuel orientering - artikel 4 - vurdering af kendsgerninger og omstændigheder - anvendelse af en sagkyndig fra en psykolog - psykologiske undersøgelser. 

C-201/16. Majid Shiri, også kendt som Madzhdi Shiri vs. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Afsagt 25. oktober 2017.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 27 - retsmiddel - omfanget af domstolsprøvelsen - artikel 29 - fristen for at gennemføre overførslen - manglende overførsel inden for den fastsatte frist - den ansvarlige medlemstats forpligtelser - ansvarsovergang - krav om en afgørelse fra den ansvarlige medlemsstat.

C-348/16. M.S. vs. Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internaziola. Afsagt 26. juli 2017.

Præjudiciel forelæggelse - asylpolitik - direktiv 2013/32/EU - artikel 12, 14, 31 og 46. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - søgsmål til rpøvelse af et afslag på en ansøgning om international beskyttelse - rettens mulighed for at træffe afgørelse uden at høre ansøgeren

C-646/16. Khadija Jafari, Zainab Jafari vs. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Afsagt den 26. juli 2017.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig fro behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet ag en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - tilstrømining af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som ønsker at opnå international beskyttelse - en medlemsstats offentlige myndigheder organiserer grænsepassagen med henblik på at sikre gennemrejse til en anden medlemsstat - undtagelsesvis tilladelse til indrejse af humanitære grunde - artikel 2, litra m) - udstedelse af et visum - artikel 13 - ulovlig passage af den ydre grænse.

C-670/16. Tsegezab Mengesteab vs. Bundesrepublik Deutschland. Afsagt den 26. juli 2017.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 20 - indledning af proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig - indgivelse af ansøgning om international beskyttelse - en af myndighederne udfærdiget rapport er kommet de kompetente myndigheder i hænde - artikel 21, stk. 1 - frist for indgivelse af en anmodning om overtagelse - ansvaret overgår til en anden medlemsstat - artikel 27 - retsmidler - omfanget af domstolsprøvelsen.

C-490/16. A.S. vs. Republika Slovenija. Afsagt den 26. juli 2017. 

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - tilstrømning af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som ønsker at opnå international beskyttelse - en medlemsstats offentlige myndigheder organiserer grænsepassagen med henblik på at sikre gennemrejse til en anden medlemsstat - undtagelsesvis tilladdelse til indrejse af humanitære grunde - artikel 13 - ulovlig passage af den ydre grænse - frist på 12 måneder regnet fra grænsepassagen - artikel 27 - retsmidler - omfanget af domstolsprøvelsen - artikel 29 - frist på seks måneder til at gennemføre overførslen - beregning af frister - gennemførelse af en prøvelse - opsættende virkning. 

C-578/16. C.K., H.F. og A.S. vs. Republika Slovenija. Afsagt den 16. februar 2017.

Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - Dublinsystemet - forordning (EU) nr. 604/2013 - artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - umenneskelig eller nedværdigende behandling - overførsel af alvorligt syg asylansøger til den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af den pågældendes ansøgning - ingen væsentlige grunde til at tro, at der er påviste systemfejl i denne medlemsstat - forpligteler, der er pålagt den overførende medlemsstat.

C-155/15. George Karim vs. Migrationsverket. Afsagt den 7. juni 2016.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om asyl, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 18 - tilbagetagelse af en asylansøger, hvis ansøgning er under behandling - artikel 19 - ansvarets ophør - fravær fra medlemsstaternes område i mindst tre måneder - ny procedure til afgørelse af, hvilke medlemsstat der er ansvarlig – artikel 27 - retsmiddel - rækkevidde af domstolsprøvelsen.

C-63/15. Ghezelbash Mehrdad Ghezelbash vs. Staatssecretaris van Veilligheid en Justitie. Afsagt den 7. juni 2016.

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 604/2013 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der i en af medlemsstaterne er indgivet af en tredjelandsstatsborger -artikel 12 - udstedelse af opholdstilladelser eller visa - artikel 27 - retsmidler - omfanget af domstolsprøvelsen. I sag C-63/15, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Rechtbank Den Haag (ret i første instans i Haag, Nederlandene) ved afgørelse af 2. februar 2015, indgået til Domstolen den 12. februar 2015, i sagen:

C-695/15. Shiraz Baig Mirza vs. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Afsagt den 17. marts 2016

Præjudiciel forelæggelse - den præjudicielle hasteprocedure – forordning (EU) nr. 604/2013 - kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse - artikel 3, stk. 3 - medlemsstaternes mulighed for at sende en ansøger til et sikkert tredjeland - artikel 18 - den ansvarlige medlemsstats forpligtelser til at behandle ansøgningen, såfremt ansøgeren tages tilbage – direktiv 2013/32/EU - fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse - behandling af en ansøgning om international beskyttelse.

C-394-12. Shamso Abdullahi vs. Bundesasylamt. Afsagt den 10.december 2013.
Præjudiciel forelæggelse -  det fælles europæiske asylsystem -  forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning -  kontrol med overholdelsen af ansvarlighedskriterierne for behandlingen af en asylansøgning -  rækkevidden af prøvelsen.

C-4-11. Bundesrepublik Deutschland vs. Kaveh Puid. Afsagt den 14. november 2013.
Asyl -  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder -  artikel 4 - forordning (EF) nr. 343/2003 -  artikel 3, stk. 1 og 2 - afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne -  artikel 6-12 -  kriterier til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig - artikel 13 -  opsamlingsbestemmelse.

C-648-11. The Queen på vegne af MA, BT og DA vs. Secretary for the Home Department. Afsagt den 6. juni 2013.
Forordning (EF) nr. 343/2003 -  fastsættelse af den medlemsstat, der er ansvarlig - uledsaget mindreårig -  asylansøgninger, som er blevet indgivet successivt i to medlemsstater -  den mindreårige har ingen familiemedlemmer på en medlemsstats område - artikel 6, stk. 2, i forordning nr. 343/2003 - overførsel af den mindreårige til den medlemsstat, hvor vedkommende indgav sin første ansøgning - forenelighed -  barnets tarv -  chartrets artikel 24, stk. 2.

C-528-11. Zuheyr Frayeh Halaf vs. Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet. Afsagt den 30. maj 2013.
Asyl - forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - artikel 3, stk. 2 -  medlemsstaternes skøn - De Forenede Nationers Højkommissariat for flygtninges rolle -  medlemsstaternes forpligtelse til at opfordre denne institution til at afgive en udtalelse - foreligger ikke

C-245-11. K vs. Bundesasylamt. Afsagt den 6. november 2012.
Forordning (EF) nr. 343/2003 -  afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, som er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne -  humanitær klausul -  denne forordnings artikel 15 -  person, der er tildelt asyl i en medlemsstat, og som er afhængig af hjælp fra asylansøgeren, idet hun lider af en alvorlig sygdom - forordningens artikel 15, stk. 2 -  forpligtelse for denne medlemsstat, der ikke er ansvarlig i henhold til de i samme forordnings kapitel III fastsatte kriterier, til at behandle den asylansøgning, som nævnte asylansøger har indgivet – betingelser.

C-411-10 og C-493-10. N.S. vs. Secretary State for the Home Department og M. E. mfl. vs. Refugee Applications Commissioner. Afsagt den 21. december 2011.
EU-ret -  principper -  grundlæggende rettigheder -  gennemførelse af EU-retten -  forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling -  fælles europæisk asylsystem - forordning (EF) nr. 343/2003 -  begrebet »sikre lande« -  overførsel af en asylansøger til den ansvarlige medlemsstat -  forpligtelse -  afkræftelig formodning for, at denne medlemsstat overholder de grundlæggende rettigheder.


Senest opdateret: 28-01-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post