Beskyttelsen af udlændinges privat- og familieliv i forbindelse med inddragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Udlændingenævnet har i fællesskab udarbejdet et notat om beskyttelsen af udlændinges privat- og familieliv i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN´s konventioner om menneskerettigheder.    

Ved sidste års ændring af udlændingeloven (det såkaldte paradigmeskifte) blev der skabt en videre adgang til at nægte at forlænge/inddrage opholdstilladelser til blandt andet flygtninge. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at udlændingemyndighederne løbende vil følge udviklingen i retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og andre lignende internationale organer og i den forbindelse forudsættes at udarbejde et notat, der løbende holdes opdateret i overensstemmelse med ny praksis på området.

Første del af notatet, der nu bliver offentliggjort, omfatter – ud over generelle oplysninger om EMRK og EMD (kapitel 1 og 2) – et afsnit om EMRK artikel 8 (kapitel 3). I den forbindelse gennemgås de legitime hensyn, som har været anvendt i sager for EMD vedrørende udlændinge. Endvidere gennemgås nødvendighedsprincippet, herunder betydningen af baggrunden for medlemsstaternes indgreb i udlændingens privat- og/eller familieliv og EMD’s praksis vedrørende vægtningen heraf i proportionalitetsafvejningen, og betydningen af de elementer, som indgår i udlændingens privat- og/eller familieliv, og EMD’s praksis vedrørende vægtningen heraf i proportionalitetsafvejningen. Endvidere gennemgås betydningen af indgrebets karakter og varighed og EMD’s praksis vedrørende medlemsstaternes margin of appreciation ved proportionalitetsafvejningen.

Herudover omfatter første del af notatet tre afsnit om FN’s konventioner af betydning for beskyttelsen af udlændinges privat- og familieliv:  Børnekonventionen, handicapkonventionen og konventionen om borgerlige og politiske rettigheder (kapitel 6).

Vi arbejder i øjeblikket på et kapitel om privatliv i praksis (kapitel 4), som vil indeholde en mere udførlig gennemgang af EMD’s praksis om de enkelte elementer, som indgår i udlændinges privatliv, og et kapitel om familieliv i praksis (kapitel 5), som vil indeholde en mere udførlig gennemgang af EMD’s praksis om forskellige former for familieliv og de hensyn, som indgår i sager, hvor der foreligger familieliv.  Disse kapitler vil blive offentliggjort løbende

Se notatet her.

Senest opdateret: 30-06-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen