Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. og 4. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i to sager vedrørende en nigeriansk menneskehandlet kvinde og en somalisk enlig mor med tre mindreårige børn. Kritikken og sagerne er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 9. og 21. september 2015. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de to sager og lade nævnets koordinationsudvalg træffe afgørelse i sagerne.

Koordinationsudvalget har den 17. november 2015 truffet afgørelse i sagerne.

Nigeria – menneskehandel

Sagen vedrørte en handlet nigeriansk kvinde, som i Danmark var blevet tvunget ud i prostitution. Ved en tilbagevenden til Nigeria frygtede ansøgeren at blive udsat for overgreb af bagmændene eller disses slægtninge. Et enigt nævn fastholdt, at en udsendelse af ansøgeren til Nigeria ikke vil være i strid med artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 6 eller 7 i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder. Flygtningenævnet fandt således fortsat ikke, at ansøgeren opfylder betingelserne for opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Læs resumé af afgørelsen her.

Italien første asylland – enlig kvinde med tre børn

I sagen vedrørende Italien som første asylland var ansøgeren udrejst af Danmark, da Flygtningenævnet skulle behandle den genoptagede sag. Et enigt nævn fandt, at ansøgeren ved sin udrejse af Danmark må anses for at have frafaldet sin ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Flygtningenævnets afgørelse af 6. februar 2014, hvoraf det fremgår, at Italien kan anvendes som ansøgerens første asylland, er således fortsat gældende. Læs resumé af afgørelsen her.

Senest opdateret: 17-11-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen