Under nævnetsmødet

Selve nævnsmødet finder sted på adressen:

Flygtningenævnet
Adelgade 11-13,
1304 København K
 

Som udgangspunkt er møder i Flygtningenævnet mundtlige. Dette gælder spontan-, bortfalds-, inddragelses- og udsendelsessager. Der kan være særlige forhold, der gør, at sagen i stedet behandles på et skriftligt grundlag. Det kan for eksempel forekomme, hvis ansøgeren er alvorligt syg og ikke kan give møde for nævnet.

Fortrolighed

Offentligheden har ikke adgang til møderne i Flygtningenævnet, da det er afgørende for den beslutning Flygtningenævnet skal træffe i sagen, at ansøgeren har haft mulighed for frit og uddybende at forklare, hvorfor vedkommende har søgt om asyl i Danmark.  Herudover kan der endvidere være behov for at beskytte ansøgeren og eventuelle tilbageværende familiemedlemmer i hjemlandet mod risikoen for videregivelse af oplysninger til hjemlandets myndigheder. Det er derfor også udgangspunktet, at familiemedlemmer eller andre personer med relation til ansøgeren ikke kan være til stede under nævnsmødet. Det er dog altid muligt for personer med relation til ansøgeren at vente i Flygtningenævnets venteværelse, til mødet i nævnet er overstået. 

Afholdelse af mødet

Til stede under selve nævnsmødet er ansøgeren, ansøgerens advokat, nævnets tre medlemmer, en repræsentant for Udlændingestyrelsen, en tolk og en sekretær fra Flygtningenævnets sekretariat. 

Mødet i Flygtningenævnet ledes af formanden. Formanden er altid dommer. Nævnsmødet indledes med, at formanden sikrer sig, at ansøgerens identitet stemmer overens med de oplysninger, som nævnet er i besiddelse af. Herefter fortæller formanden, hvordan mødet vil forløbe, herunder at nævnsmedlemmerne forud for mødet har haft adgang til sagens materiale, og at de oplysninger, som ansøgeren har givet til sagen, som udgangspunkt vil blive behandlet fortroligt. I helt særlige tilfælde vil oplysningerne i sagen kunne videregives til efterretningstjenesten eller anklagemyndigheden. 

Derefter formulerer parterne deres påstande, som under mødet kan ændres eller udvides. Herefter stiller advokaten spørgsmål til ansøgeren, og repræsentanten for Udlændingestyrelsen får også lejlighed til at stille ansøgeren spørgsmål. Medlemmerne af nævnet har også mulighed for at stille supplerende eller uddybende spørgsmål til ansøgeren. 

Efter at ansøgeren har afgivet forklaring og eventuel yderligere bevisførelse har fundet sted, får først ansøgerens advokat og herefter repræsentanten for Udlændingestyrelsen mulighed for at fremlægge deres argumenter i sagen (procedere sagen).

Til slut får ansøgeren mulighed for at udtale sig, hvorefter ansøgeren, advokaten, tolken og repræsentanten for Udlændingestyrelsen forlader nævnslokalet.

Votering og beslutning

Herefter voterer nævnets tre medlemmer. Når nævnet er kommet frem til sagens afgørelse, forkyndes afgørelsen mundtligt for ansøgeren, og nævnets formand giver samtidig ansøgeren en redegørelse for baggrunden for nævnets beslutning i sagen. Til sidst udleveres beslutningen på skrift til ansøgeren, ansøgerens advokat og repræsentanten for Udlændingestyrelsen.

Senest opdateret: 06-10-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen