Forsvundne, frafald og udsættelse

Forsvundne

Hvis ansøgeren er registreret som forsvundet i mere end fjorten dage i udlændingemyndighedernes registre, retter Flygtningenævnet henvendelse til Politiets Nationale Udlændingecenter (NUC), og forespørger til ansøgerens opholdssted. Hvis politiet ikke kender ansøgerens opholdssted, afslutter Flygtningenævnet sagsbehandlingen og sender sagens akter tilbage til Udlændingestyrelsen.

Hvis ansøgeren senere retter henvendelse til de danske myndigheder, genoptager Flygtningenævnet sagsbehandlingen. Hvis ansøgeren i den mellemliggende periode har været udrejst til sit hjemland, og den pågældende fastholder sin ansøgning om asyl, betragtes sagen som en ny asylsag, og sagen sendes tilbage til Udlændingestyrelsen med henblik på behandling i første instans.  

Frafald 

Ansøgeren kan altid frafalde sin klage til Flygtningenævnet over Udlændingestyrelsens afslag på asyl.  

Frafald af klagen sker normalt ved, at asylansøgeren skriftligt erklærer, at vedkommende ønsker at frafalde sin ansøgning om asyl. Den beskikkede advokat kan dog også frafalde på ansøgerens vegne. Modtager Flygtningenævnet en sådan erklæring, afsluttes sagsbehandlingen, og sagens akter returneres til Udlændingestyrelsen.  

Såfremt ansøgeren udrejser inden sagens afgørelse i Flygtningenævnet, betragter nævnet dette som et frafald af asylsagen, og sagsbehandlingen afsluttes.  

Udsættelse  

I visse tilfælde resulterer nævnsbehandlingen i en beslutning om udsættelse med henblik på indhentelse af yderligere generelle eller konkrete oplysninger til brug fro behandlingen af ansøgerens sag.  

Efter indhentelse af de ønskede oplysninger, sendes de til Udlændingestyrelsen og den beskikkede advokat, der således får lejlighed til at komme med bemærkninger hertil.  

Sagen vil herefter som udgangspunkt blive færdigbehandlet skriftligt uden at ansøgeren skal møde i nævnet på ny. 

Hvis ansøgeren ikke afgav forklaring under det første nævnsmøde, eller de fremkomne oplysninger nødvendiggør, at ansøgeren atter skal have lejlighed til at afgive forklaring, vil sagen blive berammet til en ny mundtlig behandling, hvor nævnet sammensættes med nye nævnsmedlemmer.  

 

Senest opdateret: 21-08-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen