Før nævnsmødet

Hvis en ansøger bliver meddelt afslag på asyl af Udlændingestyrelsen, bliver sagen automatisk påklaget til Flygtningenævnet, og Udlændingestyrelsen sender sagens akter til Flygtningenævnet.

Når sagen modtages i Flygtningenævnet forbereder nævnets sekretariat sagen til behandling af nævnet. Sekretariatet sørger blandt andet for, at alle sagens akter, samt baggrundsmateriale vedrørende ansøgerens hjemland, er tilgængeligt for de nævnsmedlemmer, der skal træffe afgørelse i sagen. Spørgsmål af mere principiel karakter, for eksempel om ansøgeren skal gennemgå en torturundersøgelse eller om dokumenter skal ægthedsvurderes, afgøres af nævnet. 

Sekretariatet vil også yde nævnet bistand med besvarelse af henvendelser fra ansøgeren selv, ansøgerens advokat eller andre parter i sagen. 

Advokatbistand

Ansøgeren har i sin sag for Flygtningenævnet ret til at lade sig bistå af en advokat. Hvis ansøgeren ikke selv vælger en advokat, beskikker nævnet en advokat for ansøgeren. Nævnet tilstræber at beskikke advokater, som er fortrolige med at føre asylsager, ligesom det tilstræbes at beskikke en advokat, der har sit kontor i ansøgerens nærområde.

Ofte retter ansøgeren selv henvendelse til en advokat, som herefter anmoder Flygtningenævnet om beskikkelse i sagen. Herefter beskikkes advokaten i sagen, med mindre nævnet finder, at der er særlige omstændigheder, som gør, at beskikkelse ikke kan finde sted. Link til en liste over advokater, der modtager beskikkelse i asylsager, kan ses i øverste højre hjørne af denne side. 

Forud for nævnsmødet vil advokaten ofte afholde et møde med ansøgeren under medvirken af en tolk, hvor advokaten sammen med ansøgeren har mulighed for at sætte sig ind i sagens akter, sagens omstændigheder og de objektive baggrundsoplysninger om ansøgerens hjemland.

Mens advokaten er beskikket i sagen afholder Flygtningenævnet udgifterne til advokatens arbejde. Flygtningenævnet afholder således ikke udgifterne for det arbejde advokaten udfører for ansøgeren, efter at Flygtningenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Det skal bemærkes, at der som udgangspunkt ikke beskikkes en advokat for ansøgeren i de sager, som vedrører spørgsmål om ændring af ansøgerens asylstatus (statusændringssager).

Senest opdateret: 05-05-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen