Hjemvisning af sager vedr somaliske statsborgere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 28. juni 2011 dom i en sag anlagt mod Storbritannien vedrørende to somaliske statsborgere. Storkammeret har den 28. november 2011 afvist at optage sagerne til behandling. Dommen er således endelig.

Sufi and Elmi v. UK. Applications no. 8319/07 and 11449/07.

Domstolen finder, at udsendelsen af to somaliske statsborgere til Mogadishu i Somalia vil udgøre en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Domstolen udtaler blandt andet, at den generelle vold i Mogadishu aktuelt har nået et niveau, hvor enhver, der vender tilbage til byen, som udgangspunkt vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, alene som følge af den blotte tilstedeværelse i byen. Endvidere kan somaliske statsborgere, der har opholdt sig længere tid i Vesten, og dermed ikke er vant til at omgås den islamistiske bevægelse, al-Shabaab, ikke henvises til at rejse igennem eller tage ophold i et al-Shabaab-kontrolleret område.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg besluttede den 30. juni 2011 at berostille behandlingen af nævnets verserende sager vedrørende somaliske statsborgere. Det blev samtidig besluttet at udsætte udrejsefristen for alle somaliske statsborgere fra det sydlige og centrale Somalia i udsendelsesposition indtil videre. Der er indtil videre tale om 17 berostillede sager og 74 sager, hvor udrejsefristen er udsat.

Dommen vil fremover skulle indgå som et væsentligt element i grundlaget for asylmyndighedernes afgørelse af sager vedrørende somaliske statsborgere, og må samtidig forventes at indebære en ændring af praksis i de pågældende sager. Det gælder også for de sager, der allerede er afgjort af eller indbragt for Flygtningenævnet, og hvor udlændingen fortsat opholder sig i Danmark.

For at sikre en to-instans behandling af disse sager har Flygtningenævnets koordinationsudvalg den 14. december 2011 besluttet, at samtlige nævnets sager vedrørende somaliske statsborgere fra det sydlige og det centrale Somalia, hvor sagsbehandlingen er stillet i bero, samt allerede afgjorte sager hvor ansøgerne er i udsendelsesposition, skal genoptages og hjemvises til fornyet førsteinstansbehandling i Udlændingeservice. De pågældende somaliske statsborgere vil herefter fortsat have lov til at opholde sig i Danmark indtil videre.

Senest opdateret: 15-12-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen