Berostillelse af sager vedr somaliske statsborgere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 28. juni 2011 afsagt dom i en sag anlagt af to somaliske statsborgere mod UK. Dommen er ikke endelig og vil indenfor 3 måneder kunne søges indbragt for Storkammeret.

Domstolen finder, at en udsendelse af de pågældende til Mogadishu i Somalia vil udgøre en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 3.

Domstolen udtaler blandt andet, at den generelle vold i Mogadishu aktuelt har nået et niveau, hvor enhver, der vender tilbage til byen som udgangspunkt vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, alene som følge af den blotte tilstedeværelse i byen. 

Domstolen udelukker ikke, at resten af det sydlige og centrale Somalia kan udgøre et internt flugt alternativ (IFA). Domstolen opstiller imidlertid en række betingelser for anvendelsen af IFA i området.

Herudover udtaler Domstolen, at somaliske statsborgere, der har opholdt sig længere tid i Vesten, og dermed ikke er vant til at omgås den islamistiske bevægelse, al-Shabaab, ikke kan henvises til at rejse igennem eller tage ophold i al-Shabaab kontrolleret område.

> EMD's dom af 28. juni 2011

Dommen må - såfremt den bliver endelig – forventes at medføre en ændring af nævnets praksis i forhold til somaliske statsborgere. 

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har derfor i dag besluttet at berostille behandlingen af verserende sager vedrørende somaliske statsborgere indtil videre. Det er endvidere besluttet at udsætte udrejsefristen i sager, hvor somaliske statsborgere har fået afslag på asyl og aktuelt er i udsendelsesposition. De pågældende vil herefter have lov til at opholde sig i Danmark indtil videre. 

Senest opdateret: 30-06-2012
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen