Flygtningenævnet ændrer praksis som følge af den forværrede situation i Syrien

Konflikten i Syrien og dens betydning for Flygtningenævnets praksis har været drøftet på samtlige møder i Flygtningenævnets formandskab og koordinationsudvalg siden april 2011. 

Situationen i Syrien er de seneste måneder væsentligt forværret. Det er imidlertid ikke alle områder af landet, der er lige påvirket af konflikten. Flygtningenævnet finder derfor fortsat ikke, at situationen i Syrien er sådan, at alle, der kommer fra Syrien, ved en tilbagevenden til landet risikerer overgreb omfattet af Den Europæiske Menneskerettigheds-konventions artikel 3 og derfor vil skulle meddeles asyl.

Flygtningenævnet finder imidlertid, at personer, der kommer fra områder i Syrien, hvor der ifølge de foreliggende baggrundsoplysninger er væbnede kampe eller sker angreb mod civile, eller hvor der for nylig har fundet sådanne handlinger sted, aktuelt må anses for at befinde sig i en situation, hvor de ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer at blive udsat for forhold omfattet af Den Europæiske Menneskerettigheds-konventions artikel 3. 

Flygtningenævnet finder således, at forholdene i de pågældende områder af Syrien aktuelt er af en sådan karakter, at det med udgangspunkt i principperne i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen Sufi og Elmi mod UK må lægges til grund, at personer, der kommer fra de pågældende områder ved en tilbagevenden – alene som følge af den blotte tilstedeværelse – vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Flygtningenævnet vil derfor efter en individuel vurdering kunne meddele sådanne personer opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2.

Senest opdateret: 18-09-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen