Pressemeddelelse af 12. juni 2007 om Flygtningenævnets afgørelse af de første otte genoptagelsessager vedrørende afviste irakiske asylansøgere

Flygtningenævnet har i dag truffet afgørelse i de første 8 af foreløbig 162 sager, hvor Dansk Flygtningehjælp på vegne af afviste irakiske asylansøgere har anmodet om genoptagelse af asylsagen. 

Dansk Flygtningehjælp har i anmodningerne om genoptagelse blandt andet henvist til UNHCR’s anbefalinger af 18. december 2006 om beskyttelsesbehovet for asylansøgere fra det centrale og sydlige Irak samt til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Flygtningenævnet har i 7 af sagerne afvist genoptagelse. Som begrundelse for afvisningen har nævnet blandt andet mere generelt anført følgende:

"Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til udlændingelovens § 7, stk. 2, at der ikke vil kunne gives opholdstilladelse efter bestemmelsen, alene fordi der i et land hersker kaotiske eller borgerkrigslignende forhold. 

UNHCR´s anbefalinger af 18. december 2006 indeholder – ligesom nævnets øvrige baggrundsoplysninger om de aktuelle forhold i Irak – blandt andet en generel beskrivelse af den forværrede sikkerhedsmæssige situation i den centrale og sydlige Irak. Flygtningenævnet finder efter en samlet vurdering af oplysningerne i ansøgerens sag sammenholdt med nævnets generelle baggrundsoplysninger om den vanskelige, men generelle, situation i Irak - herunder UNHCR´s seneste anbefalinger - ikke, at ansøgeren kan anses for at være i en konkret og individuel risiko for forfølgelse eller overgreb, som omhandlet i udlændingelovens § 7, stk. 2."  

Herudover har nævnet i én sag efter en konkret vurdering besluttet at genoptage behandlingen af sagen på et nyt mundtligt nævn, der vil blive søgt berammet snarest muligt. 

De 8 sager vedrører følgende etniske og religiøse grupper: 

Arabere og sunni-muslimer fra Kirkuk, Mosul og Basra, arabere og shia-muslimer fra Bagdad, turkmenere og sunni-muslimer fra Kirkuk, kurdere og sunni-muslimer fra Mosul, samt feyli-kurdere og shia-muslimer fra Bagdad.

Senest opdateret: 12-06-2007
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen