Transport og kørsel

Transporttid godtgøres kun, hvis afstanden mellem tolkens opholdssted forud for tolkningen og stedet, hvor tolkningen foregår, overstiger 10 kilometer. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej. I tvivlstilfælde foretager Flygtningenævnets sekretariat beregning af transporttid samt antal kørte kilometer på baggrund af en søgning på www.krak.dk. Flygtningenævnet lægger herefter resultatet af denne søgning til grund for beregningen. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår.

Vederlaget for transporttid udgør halvdelen af den tolketimetakst, som den pågældende tolk ifølge Rigspolitiets vejledning for honorering af tolke er berettiget til, uanset på hvilket tidspunkt af døgnet transporten finder sted. Afregning sker pr. påbegyndt halve time. Vederlaget beregnes ud fra tolkens samlede transporttid. Ved kørsel i visse større byer i myldretid (mellem kl. 8.00-9.00 og mellem kl. 15.30-17.00) godkendes op til en halv times ekstra transporttid for kørsel i myldretiden. 

Antal kørte kilometer godtgøres med den højeste af de af SKAT fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Pr. 1. januar 2023 er satsen kr. 3,73 pr. kilometer. Taksten reguleres årligt. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.

Tolkens udgifter til bro eller færge i forbindelse med transporten, godtgøres af Flygtningenævnet mod dokumentation, og såfremt tolken har haft mindst 10 kilometer i alt i forbindelse med tolkningen.

Informationerne opdateres løbende.

Senest opdateret: 15-01-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen