Honorering

Honorering af tolkning under nævnsmøde

Flygtningenævnet honorerer tolke i overensstemmelse med de i rammeaftalen fastsatte takster med EasyTranslate. Se faktaark på Rigspolitiet hjemmeside.

Tolkning honoreres for første påbegyndte time og dernæst pr. ¼ time. Længerevarende eller flere umiddelbart op ad hinanden følgende tolkeopgaver på samme adresse og på samme sprog honoreres pr. påbegyndte ¼ time ud over første time i henhold til timetaksten.

I løbet af nævnsmødet registrerer nævnssekretæren på dagsordenen mødets start- og sluttidspunkt, og denne registrering udgør sammen med tolkens angivelse af tidsforbrug grundlaget for nævnets honorering af tolken. Såfremt tolken på regningen har anmodet herom, ydes der som udgangspunkt betaling for op til 10 minutter før nævnsmødets planlagte starttidspunkt. Det samme gør sig gældende efter nævnsmødet, såfremt det af tolken på regningen er anført, at der er anvendt tid til en samtale efter nævnsmødet sammen med advokaten og ansøgeren. 

Såfremt et nævnsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, eller tolken er mødt forgæves af andre årsager, honoreres dette som 1 times tolkning. Dette gælder, uanset om tolken er tilsagt til tolkning i én eller flere sager på nævnsmødet den pågældende dag. Aflyses nævnsmødet mere end 24 timer før nævnsmødets afholdelse, honoreres tolken ikke. 

 

Honorering af tolkning hos advokat 

Flygtningenævnet honorerer tolke i overensstemmelse med Justitsministeriets dagældende cirkulæreskrivelse om vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område, herunder de i retningslinierne fastsatte takster. 

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

Under tolkning hos advokat skal advokaten attestere tolkens oplysninger om dato for tolkningen og tolkningens varighed. Dette kan gøres ved, at advokaten på et tolkebilag bekræfter varigheden af tolkningen og stempler bilaget. 

Tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage honoreres med dobbelt takst, såfremt Flygtningenævnets sekretariat forudgående undtagelsesvist har givet tilsagn herom. Såfremt et sådant forudgående tilsagn ikke foreligger, kan Flygtningenævnet alene honorere tolken efter normal takst. I de tilfælde, hvor tolkningen hos en advokat er påbegyndt før kl. 15.00, men fortsætter til efter kl. 17.00, er det dog ikke en forudsætning for honorering med dobbelt takst, at sekretariatet har givet forudgående tilsagn til advokaten. 

Flygtningenævnet honorerer kun transporttid og kilometergodtgørelse til tolke fra en anden landsdel end den, hvor tolkningen udføres, såfremt advokaten forudgående har indhentet tilladelse hertil fra Flygtningenævnets sekretariat. Dette gælder, når tolkningen i det konkrete tilfælde vil medføre transport over en længere afstand samt eksempelvis udgift til bro-billet og lignende. Advokaten kan kun forvente at få en sådan forudgående tilladelse, såfremt det under hensyn til for eksempel det pågældende sprog, køn etc. ikke er muligt at skaffe en tolk fra lokalområdet.  

 

Skriftlige oversættelser for advokat

 

Flygtningenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig. 

 

Vedrørende fremsendelse af fakturaer og bilag

 

Fakturaer fra tolke som ikke er momsregistrerede samt bilag sendes til fln-tolk@uim.dk

Materialet kan derudover fremsendes per post på adressen:

 

Flygtningenævnet

Adelgade 11-13

1304 København K

 

Bemærk at tolke, som er momsregistrerede, skal fremsende deres fakturaer elektronisk. Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.

 

Senest opdateret: 10-05-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post