Honorering

Honorering af tolkning under nævnsmøde

Når tolkeopgaver udføres for Flygtningenævnet, gælder nedenstående regler og vilkår i forbindelse med tolkningen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og integrationsministeriets områder. Flygtningenævnet, Hjemrejsestyrelsen og Udlændingestyrelsen har imidlertid besluttet at fastsætte fælles tolketakster gældende fra den 1. marts 2023.

For fremmedsprogstolkning er der fastsat priser for tolkning afhængig af tolkens kvalifikationer, hvilket klassificeres efter tre kategorier:

Kategori 1: Statsautoriserede translatører og andre tolke med en tilsvarende videregående sproglig uddannelse. Disse modtager 638 kr. pr. påbegyndt time. 

Kategori 2: Statsprøvede tolke, der har gennemgået den 2-årige deltidsuddannelse under Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i København eller Århus. Disse modtager 425 kr. pr. påbegyndt time.

Kategori 3: Øvrige tolke, herunder tolke der har gennemgået grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på Handelshøjskolen. Disse modtager 365 kr. pr. påbegyndt time.

Pr. 1. april 2024 og frem vil mundtlige tolkeopgaver blive honoreret med følgende takster:

Kategori 1 honoreres med 673 kr. i timen.

Kategori 2 honoreres med 448 kr. i timen.

Kategori 3 honoreres med 385 kr. i timen.

Tolketakster reguleres én gang årligt.

Når en tolk påtager sig en tolkeopgave for Flygtningenævnet, anses tolken således samtidig for at have accepteret ovenstående samt nedenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

I løbet af nævnsmødet registrerer nævnssekretæren på dagsordenen mødets start- og sluttidspunkt, og denne registrering udgør sammen med tolkens angivelse af tidsforbrug grundlaget for nævnets honorering af tolken. Såfremt tolken på regningen har anmodet herom, ydes der som udgangspunkt betaling for op til 10 minutter før nævnsmødets planlagte starttidspunkt. Det samme gør sig gældende efter nævnsmødet, såfremt det af tolken på regningen er anført, at der er anvendt tid til en samtale efter nævnsmødet sammen med advokaten og ansøgeren.

Såfremt et nævnsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, eller tolken er mødt forgæves af andre årsager, honoreres dette som 1 times tolkning. Dette gælder, uanset om tolken er tilsagt til tolkning i én eller flere sager på nævnsmødet den pågældende dag. Aflyses nævnsmødet mere end 24 timer før nævnsmødet afholdes, honoreres tolken ikke.

 

Honorering af tolkning hos advokat

Flygtningenævnet honorerer tolke i henhold til de angivne takster, som kan ses ovenfor.

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

Under tolkning hos advokat skal advokaten attestere tolkens oplysninger om dato for tolkningen og tolkningens varighed. Dette kan gøres ved, at advokaten på et tolkebilag bekræfter varigheden af tolkningen og stempler bilaget.

Tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage honoreres med dobbelt takst, såfremt Flygtningenævnets sekretariat forudgående har givet tilsagn herom. Såfremt et sådant forudgående tilsagn ikke foreligger, kan Flygtningenævnet alene honorere tolken efter normal takst. Er tolkningen påbegyndt før kl. 8.00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer 8.00, såfremt der er indhentet forudgående tilsagn. Er tolkningen påbegyndt før kl. 17.00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer 17.00, såfremt der er indhentet forudgående tilsagn.

Man bør således indhente forudgående tilsagn, såfremt man afholder et møde, der ikke forventes at slutte inden klokken 17.00 eller som påbegyndes før klokken 08.00.

Hvis tolkningen påbegyndes klokken 16.30, honoreres der således først dobbelt takst fra klokken 17.30.

Hvis tolkningen påbegyndes klokken 16.00, honoreres der således først dobbelt takst fra klokken 17.00.

Hvis tolkningen påbegyndes klokken 7.30, honoreres der således dobbelt takst indtil klokken 8.30.

Hvis tolkningen påbegyndes klokken 7.00, honoreres der således dobbelt takst indtil klokken 8.00.Udgifter til Transport

Flygtningenævnet honorerer kun transporttid og kilometergodtgørelse til tolke fra en anden landsdel end den, hvor tolkningen udføres, såfremt advokaten forudgående har indhentet tilladelse hertil fra Flygtningenævnets sekretariat. Dette gælder, når tolkningen i det konkrete tilfælde vil medføre transport over en længere afstand samt eksempelvis udgift til bro-billet og lignende. Advokaten kan kun forvente at få en sådan forudgående tilladelse, såfremt det under hensyn til for eksempel det pågældende sprog, køn etc. ikke er muligt at skaffe en tolk fra lokalområdet.  

 

Skriftlige oversættelser for advokat

Flygtningenævnet honorerer skriftlige opgaver i overensstemmelse med følgende takster:

Tolkekategori

Linjetakst, alm. tekst

Linjetakst, svær tekst

 

2019

2020

2019

2020

Kategori 1

24,14 kr.

24,50 kr.

25,86 kr.

26,24 kr.

Kategori 2*

17,76 kr.

18,03 kr.

18,98 kr.

19,26 kr.

Kategori 3*

14,88 kr.

15,10 kr.

15,99 kr.

16,23 kr.

*For kategori 2 og 3 tolke: I særlige tilfælde, f.eks. hvor tolkens kvalifikationer ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag svare til niveauet for tolke i kategori 1 eller 2, kan tolken honoreres i overensstemmelse med de vejledende takster for oversættelse i disse kategorier.

En linje beregnes som anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregningen af linje-antal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.

Flygtningenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig.


Vedrørende fremsendelse af fakturaer og bilag

Fremsendelse af faktura skal sendes elektronisk. Såfremt det undtagelsesvis ikke er muligt, kan fakturaen samt bilag sendes til fln@fln.dk.

Materiale kan derudover også stadig sendes per post til adressen:

Flygtningenævnet

Adelgade 11-13

1304 København K

Senest opdateret: 14-03-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen