Pressemeddelelse af 21 februar 2005

Flygtningenævnet omgør Udlændingestyrelsens afgørelse om nægtelse af forlængelse (inddragelse) af afghanske flygtninges opholdstilladelse

Flygtningenævnet har i dag behandlet de første fire prøvesager om Udlændingestyrelsens nægtelse af forlængelse af afghanske flygtninges opholdstilladelse. 

Nævnet har i alle fire sager omgjort Udlændingestyrelsens afgørelse, således at de pågældende afghanske statsborgere fortsat har opholdstilladelse i Danmark som flygtninge. I begrundelsen for afgørelserne har nævnet blandt andet anført følgende: 

Det fremgår af en skrivelse af 31. januar 2005 fra UNHCR, regional Office for the Baltic and Nordic countries til Formanden for Flygtningenævnet, at ”it is UNHCRs opinion that at present the application of the cessation clauses in the context of Afghanistan is premature”. Skrivelsen er vedhæftet en note fra UNHCR Geneve, dateret den 29. januar 2005, considerations relating to cessation on the basis of article 1 C (5) of the 1951 Convention to Afghan refugees and persons determined in need of international protection. 

Efter international flygtningeret, herunder UNHCRs håndbog og noter fremgår det, at betingelserne for ophør af flygtningestatus er, at der skal være tale om fundamentalt ændrede forhold, herunder af sikkerhedssituationen, og at der skal være tale om en varig, stabil og effektiv forandring. 

Flygtningenævnet kan lægge til grund, at der er påbegyndt en proces med henblik på at opbygge en civil administration, herunder et politi og retsvæsen, og at der er sket fundamentale ændringer af magtforholdene og sikkerhedssituationen i Afghanistan, siden klageren blev meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Flygtningenævnet finder imidlertid ikke, at ændringerne på nuværende tidspunkt er af en sådan varig, stabil og effektiv karakter, at der er grundlag for at nægte at forlænge klagerens opholdstilladelse. 

Det er indgået i Flygtningenævnets vurdering af forholdene og stabiliteten i Afghanistan, at den administrative struktur endnu ikke fungerer tilfredsstillende, og at parlamentsvalg med deltagelse af hele befolkningen endnu ikke har fundet sted. Hertil kommer, at militær og politi ikke har kontrol over hele Afghanistan, idet dele af Afghanistan beherskes af lokale krigsherrer, og at retssystemet efter de foreliggende oplysninger ikke sikrer befolkningens rettigheder i forhold til et minimum af en fair trial.

Allerede af de ovennævnte grunde finder Flygtningenævnet ikke, at betingelserne på nuværende tidspunkt for at nægte at forlænge klagerens opholdstilladelse er opfyldt
.” 

Resumé af nogle af de pågældende afgørelser vil blive lagt ud på Flygtningenævnets hjemmeside (www.fln.dk) i løbet af næste uge.

Senest opdateret: 21-02-2005
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen