Flygtningenævnets Sekretariat

Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Flygtningenævnet. Flygtningenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Nævnssekretariatets opgaver og bemyndigelse er nærmere beskrevet i Flygtningenævnets forretningsordens §§ 20-27.


Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt. 

Sekretariatet foretager beskikkelse af advokater, berammelse af nævnsmøder samt indkaldelse til nævnsmøderne af asylansøgeren, den beskikkede advokat, tolk, Udlændingestyrelsen samt nævnets medlemmer. 

Sekretariatet har til opgave at forberede asylsagerne, således at sagerne er klar til at blive behandlet og afgjort af nævnet. Forberedelsen af sagerne indebærer - udover en kontrol af sagens bilag - bl.a. stillingtagen til, om fremmedsprogede bilag og dokumenter skal oversættes, og om der bør indhentes akter fra andre asylsager, eksempelvis vedrørende familiemedlemmer til ansøgeren. Endvidere sørger sekretariatet for, at nævnet i forbindelse med sagsbehandlingen er i besiddelse af de relevante baggrundsoplysninger. 

Herudover bistår sekretariatet nævnet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af nævnets baggrundsmateriale, undersøgelse af juridiske problemstillinger, bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og henvendelser fra andre myndigheder samt udarbejdelse af udkast til formandskabets beretninger og årsrapporter.

Senest opdateret: 07-12-2016
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen