Pressemeddelelse af 15. december 2004 "Flygtningenævnets bemærkninger til udtalelse fra FN´s Menneskerettighedskomité "

FN´s Menneskerettighedskomité har den 9. december 2004 udtalt, at det vil være i strid med artikel 7 i FN´s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der forbyder tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, at udsende en ugandisk statsborger, der er udvist af Danmark for narkotikakriminalitet, til Uganda.

FN komiteens udtalelse indeholder kritik af Flygtningenævnets afgørelse i sagen.  

Flygtningenævnet tillægger det afgørende betydning, at nævnet i sin virksomhed overholder de internationale konventioner, Danmark er forpligtet af. Nævnets afgørelser har tidligere været indbragt for internationale menneskerettighedsorganer, herunder Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FN´s Torturkomité. I ingen af de pågældende sager er der fundet grundlag for kritik af nævnet.

Flygtningenævnet ser således med stor alvor på udtalelsen fra Menneskerettighedskomiteen. Det nævn, der oprindeligt traf afgørelse i sagen, vil nu tage stilling til, om sagen skal genoptages. Den pågældende ugandiske statsborger har hidtil opholdt sig i Danmark og vil fortsat kunne opholde sig hér, så længe nævnet overvejer sagen.

FN komiteens udtalelse har givet anledning til en drøftelse i Flygtningenævnets formandskab og i nævnets koordinationsudvalg, der i enighed har fundet anledning til at påpege følgende:

  • Nævnet finder det uheldigt, at komiteen har afgivet udtalelse, uden at nævnet forinden har haft lejlighed til at udtale sig om sagen
  • Nævnet finder det - i lighed med de dissentierende medlemmer af komiteen - uheldigt, at komiteen har afgivet udtalelse alene på baggrund af en dansksproget udgave af nævnets afgørelse, som kun få af komiteens medlemmer har kunnet læse
  • Det er en misforståelse, når komiteen anfører, at Flygtningenævnet har afvist ansøgers forklaring om, at hans politiske aktiviteter efter udrejsen fra Uganda skulle have eksponeret ham i forhold til de ugandiske myndigheder, alene fordi oplysningerne først er fremkommet sent under asylsagens behandling. Nævnet har tværtimod udsat sagen for at give ansøger mulighed for at skaffe dokumentation for sin eksponering og de aktiviteter han havde udført. Først derefter traf nævnet afgørelse. Nævnet fandt imidlertid ikke, at der var tale om en sådan eksponering, at den pågældende ikke kunne udsendes til Uganda
  • Nævnet har herudover afvist dele af ansøgers oplysninger som utroværdige. Nævnet lægger ved en sådan troværdighedsafgørelse navnlig vægt på oplysningernes karakter, tidspunktet de er fremkommet på, og det personlige indtryk nævnet får af ansøger under det mundtlige nævnsmøde. Menneskerettighedskomiteen har ikke tilsvarende haft lejlighed til at tale med ansøger og danne sig et indtryk af ham, da sagen er ført for komiteen på skriftligt grundlag.

Senest opdateret: 15-12-2004
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen