Udlændingelovens § 7 og Flygtningekonventionen

I medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1, gives efter ansøgning opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.

Efter konventionens artikel 1, litra A, nr. 2, er en person flygtning, hvis den pågældende:

"…som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil".

Efter den tidligere formulering af udlændingelovens § 7, stk. 2, der gælder i tilfælde, hvor en person har søgt asyl inden den 1. juli 2002, gives der endvidere opholdstilladelse til en udlænding, som ikke er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, men hvor det af lignende grunde som anført i konventionen eller af andre tungtvejende grunde, der medfører velbegrundet frygt for forfølgelse eller tilsvarende overgreb, ikke bør kræves, at den pågældende vender tilbage til sit hjemland. 

Udlændingelovens § 7, stk. 2, blev ændret ved lov nr. 365 af 6. juli 2002, med virkning for ansøgninger om asyl indgivet efter den 1. juli 2002. Efter den nugældende formulering af § 7, stk. 2, meddeles der opholdstilladelse til en udlænding, der ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Senest opdateret: 01-12-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen
Læs nærmere om § 7 og grundlaget for behandlingen af asylsager i Flygtningenævnets seneste beretning her ...