Organisation og sammensætning

Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ, der fungerer som en administrativ klageinstans for Udlændingestyrelsens afgørelser på asylområdet. Nævnets virksomhed er således omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Flygtningenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet og udlændinge- og integrationsministeren. 

Flygtningenævnets sammensætning og organisation er beskrevet i udlændingelovens § 53 og Flygtningenævnets forretningsordens kapitel 1. Beskikkelsesperioden er højst fire år. Medlemmerne har ret til genbeskikkelse i yderligere fire år. Herefter kan genbeskikkelse ikke finde sted. Dog har Flygtningenævnets formand ret til genbeskikkelse i yderligere fire år.  

Hvervet som medlem ophører, når medlemmet fratræder efter eget ønske, når medlemmet ikke længere organisatorisk har den tilknytning, som var baggrunden for den oprindelige beskikkelse, eller ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 70 år. Herudover kan medlemmer af Flygtningenævnet kun afsættes ved dom efter Retsplejelovens regler for afsættelse af dommere. Den Særlige Klagerets kompetence i forhold til dommere finder således tilsvarende anvendelse på medlemmer af Flygtningenævnet. 

Ved Flygtningenævnets behandling af en sag medvirker nævnets formand eller en næstformand, der er mødeleder. Desuden medvirker en advokat og et medlem fra Udlændinge- og Intergrationsministeriet. 

Afgørelserne i nævnet træffes efter stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.  

Flygtningenævnets formand er tillige formand for nævnets koordinationsudvalg, der er beskrevet nærmere i afsnittet herom

Nævnsmedlemmer 

Du kan se en oversigt over Flygtningenævnets medlemmer via dette link: Flygtningenævnets medlemmer.

Senest opdateret: 03-01-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Nævnsmedlemmer

Du kan se en oversigt over Flygtningenævnets medlemmer via linket nedenfor:

Beretning

Læs mere om nævnets sammensætning og virke i nævnets seneste beretning: