Om nævnets baggrundsmateriale

Bedømmelsen af, om en person skal meddeles asyl forudsætter et indgående kendskab til de generelle forhold i ansøgerens hjemland eller opholdsland og eventuelle 1. asylland, og kendskab til netop de konkrete forhold, som er af betydning for vurderingen af den pågældende asylansøgers situation. Det indgår derfor som en vigtig del af oplysningsgrundlaget af enhver asylsag, at nævnet tager stilling til, om man er i besiddelse af tilstrækkelige generelle baggrundsoplysninger og konkrete oplysninger som grundlag for at kunne træffe afgørelse i sagen.

Flygtningenævnet har en omfattende samling af generelt baggrundsmateriale som i denne forbindelse kan særligt nævnes Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen. Herudover indhentes baggrundsmaterialet fra forskellige organisationer, hvoraf særligt kan nævnes Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International og andre internationale menneske­rettighedsorganisationer samt UNHCR (FN’s flygtningehøjkommissariat). Hertil kommer endvidere det amerikanske Udenrigsministeriums årlige rapport (Country Report on Human Rights Practices) om menneskerettighedssituationen i et stort antal lande, rapporter fra det canadiske flygtningenævns dokumentationscenter, rapporter fra EU-arbejdsgruppen (EURASIL), rapporter fra andre landes myndigheder i øvrigt samt i en vis udstrækning artikler fra identificerbare (internationale) tidsskrifter.

Ajourføring

Baggrundsmaterialet bliver løbende ajourført og suppleret af sekretariatet. Generel udsendelse af baggrundsmaterialet foretages efter behov. Materialet udsendes til nævnets medlemmer og Udlændingestyrelsen. Det baggrundsmateriale, som sekretariatet har modtaget siden den seneste generelle udsendelse, bliver ved behandlingen af en konkret sag for så vidt angår det pågældende land udsendt til det konkrete nævn, den beskikkede advokat og Udlændingestyrelsen, således at man ved behandlingen af en konkret sag altid er fuldt opdateret med det seneste baggrundsmateriale.  

Fortrolige dokumenter er ikke tilgængelige på fln.dk. Det samme gælder som udgangspunkt dokumenter fra Udenrigsministeriet.

Senest opdateret: 04-03-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen
Læs nærmere om nævnets baggrundsmateriale i Flygtningenævnets seneste beretning